Андижон шахар,,
Чинобод кўча №21

0 (374) 226 19 44
anddon@mail.ru

Автор: Super User
Категория:

 

«Андижондонмахсулот» акциядорлик  жамиятининг

   2020  йил  27  ноябрь  кунги   кузатув кенгаши                         йигилишининг баённомаси  билан

М А Ъ К У Л Л А Н Г А Н

 

 

«Т А С Д И К Л А Й М И З»

 

   «Андижондонмахсулот»                     «Андижондонмахсулот»                    

     акциядорлик  жамияти                        акциядорлик  жамияти       

   бошқарув  хайъати  раиси                   кузатув  кенгаши   раиси

   ___________ Б. Ахмедов                      __________ И. Носиров

« 27 »  ноябрь   2020  йил                      « 27 »  ноябрь   2020  йил

 

Ў з б е к и с т о н   Р е с п у б л и к а с и 

«Ў з д о н м а х с у л о т»

а к ц и я д о р л и к    к о м п а н и я с и

 

«АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ»  АКЦИЯДОРЛИК   ЖАМИЯТИНИНГ

 

2 0 2 1  й и л     у ч у н

 

«Б И З Н Е С    Р Е Ж А С И»

 

 

 

А Н Д  И Ж О Н – 2020 йил

 

 

 

 

 

 

 

М А Ъ Л У М О Т Н О М А

 

 

 

Корхона номи

«Андижондонмахсулот»     акциядорлик жамияти

 

 

Мулкчилик шакли

 

 

Акциядорлик  жамияти

Жорий хисоб раками

АТБ «Агробанк» Андижон вилоят бўлими МФО 00077 х/р 20208000400201569001          ИНН 200230721, ОКОНХ  19211

 

 

Валюта хисоб раками

АТБ «Агробанк» Андижон вилоят бўлими  МФО 00077  х/р 20208840400201569005

 

 

Жамият  раиси

 

Б. Ахмедов

Бош хисобчи  

К. Дадажонов

 

 

Телефон

(74) 226-00-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

К И Р И Ш

 

Андижон  шахрида «Загот-зерно» 1963 йилда ташкил топган. Асосий ишлаб чикариш худуди Андижон шахрининг Жанубий саноат зонасида жойлашган. Ер майдони 8,4 Га ташкил килади.   Марказий темир йул тармоги мавжуд ва автомобил йуллари яхши кесишган жойда жойлашган. Жамият тасарруфида Олтинкул, Пахтаобод, Избоскан, Баликчи дон кабул килиш шахобчалари  мавжуд. 

 

1994 йилда Давлат мулкини бошкариш ва тадбиркорликни куллаб кувватлаш кумитасининг 9 ноябр 1994 йил 691 К-ПО сонли буйругига асосан, Давлат мулкни бошкариш ва хусусийлаштириш кумитасининг           21 декабр 1994 йил №003968 серияли №783 сонли ордери билан 12475 минг сумга бахоланиб, акционерлик жамиятига айлантирилган. Андижон вилояти Адлия бошкармаси томонидан 16 март 1995 йилда №282 гувохнома билан руйхатдан утказилган. Узбекистон  Республикаси  Президентининг   2005 йил  14 мартдаги  «2005-2006 йилларда корхоналарни  давлат  тасарруфидан  чикариш  ва  хусусийлаштириш  дастури  тугрисида»ги  ПК-29 сонли  хамда  2005 йил  31 майдаги  ПК-90 сонли  карорларини  ижросини  таъминлаш  максадида, Давлат  мулки  кумитасининг  2005 йил 7 июндаги 59к-ПО сонли, «Уздонмахсулот» АК нинг 2005 йил 19 мартдаги 12-2/9-24 сонли хати  ва  «Андижондонмахсулот» очик  акциядорлик  жамияти  Кузатув  кенгашининг  2006 йил  24 февралдаги 1-сонли навбатдан ташкари  умумий  йигилиш  карори ва Давлат  мулки  кумитасининг 2006 йил  6 мартдаги  16-сонли  буйругига асосан,  жамият  низом  жамгармасидаги  давлат  улушини 51 фоизга  етказилди.  

 

Корхонанинг мулк шакли акциядорлик жамияти булиб, айни вактда жамият мехнат жамоасида 398 ишчи-ходим фаолият курсатмокда, улардан   24  нафари  маъмурий  бошкарув  ходимларини  ташкил  килади.       

 

Акциялар хакида маълумот:

 

 • Устав фонди – 700 000 000 сум
 • Акциялар сони – 3 500 000 дона
 • Бир дона акция номинал бахоси – 200 сум
 • Оддий акциялар – 3 497 090 дона
 • Имтиёзли акциялар – 2 910 дона

 

 

 

 

 

 

АСОСИЙ ФАОЛИЯТ ТУРИ

 

Вилоят  ахолисини  ун ва ун махсулотлари, хар хил ёрмалар, гуруч, нон, макарон ва кандолат махсулотлари билан, бурдокичилик, паррандачилик саноати хужаликларини омихта ем махсулотлари билан таъминлаш, шунингдек Республика вилоятларига экиш учун супер элита, элита ва I-II авлодларга мансуб уруглик бугдойнинг кишлок хужаликларига тайёрлаш ва етказишдан иборат.

 

Махсулот ишлаб чикариш жараёни.

Тегирмон цехи.

 

Республика ички бозорини юкори сифатли махсулотлар билан таъминлаш, ракобатбардош ва  импорт урнини тула боса оладиган махсулот ишлаб чикариш  максадида «Уздонмахсулот» Акциядорлик  Компаниясининг 2003 йил 29 апрел кунидаги 1/1-5 сонли карорига мувофик «Андижондонмахсулот» очик акциядорлик жамияти тегирмонини кайта жихозлаш (реконструкция килиш) учун 2003 йил 1 июлдан тула тухтатилган. Киска вакт давомида тегирмон кайта жахозланди ва 2004 йил январ ойдан тула ишга тушган.

Жамиятнинг  2009 йил  10 июлдаги  “Тегирмон  булимида таъмирлаш  ишлари  олиб  бориш  тугрисидаги    №94-и/ч – сонли буйругига  асосан, жамиятда  ишлаб  чикариш  унумдорлигини  ошириш, ишлаб  чикарилаётган ун ва ун  махсулотларини  сифатини  янада  яхшилаш  максадида  2009 йил 10 июл  кунидан  тегирмон  булимида  тула  таъмирлаш  ишлари  олиб  бориш  учун  тухтатилди   ва  2009 йил  1 август  кунидан  тула   ишга  тушди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2015-2019 йилларда ишлаб чиқаришнинг таркибий ўзгартириш, модернизациялаш ва диверцификация қилишни таъминлаш чора тадбирлари дастури тўғрисида” ги 2015 йил 4 мартдаги ПФ-4707-сонли Фармони хамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил учун инвестиция дастури тўғрисида”ги 2016 йил 23 декабрдаги ПК-2697-сонли қарори ижросини амалга ошириш бўйича жамиятда қуввати 250 тонналик тегирмон цехини модернизация қилиш тўғрисида 2018 йил 2 апрель кунидаги 53-и/ч – сонли буйругига  асосан, жамиятда  ишлаб  чикариш  унумдорлигини  ошириш, ишлаб  чикарилаётган ун ва ун  махсулотларини  сифатини  янада  яхшилаш  максадида  2018 йил 10 апрель  кунидан  тегирмон  булимида  тула  таъмирлаш  ишлари  олиб  бориш  учун  тухтатилди   ва  2018 йил  1 июль  кунидан  тула   ишга  туширилди.

Тегирмон цехи суткасига 250 тонна, бир ойда уртача 6000 тонна бир йилда уртача 66000 тонна бугдойни кайта ишлаш кувватига эга. Кайта ишланаётган бугдойдан 75% ГОСТ талабларига жавоб берадиган сифатли ун ишлаб чикарилади. Цех Швейцариянинг «Бюллер» фирмасининг лицензияси асосида ишлаб чикарилган юксак технологияли, юкори унумли, Россия, Белоруссия ва Козогистон машинасозлик заводларида ишлаб чикарилган ускуна ва механизмлар билан жихозланган.

 

 

 

Тегирмон цехи дон тозалаш, донни майдалаш ва тайёр махсулотларни коплаш булимлардан иборат.

 

         Дон тозалаш булимида элеватордан кабул килинган йириклиги ва донни вазни буйича тозаланиб, ювиш ускуналарида ювилиб, сифати ва намлиги буйича майдалаш меъёрига етказилади. Бугдой донни майдалаш булимида тасдикланган технологик схема асосида ун, ерма  ва кепакларга ажратилади.

         1 тонна бугдойдан олинадиган махсулотнинг 75% ун махсулотлари, 21,5%  кепак,  2,7%  дон  чикиндиси ва 0,8% яроксиз чикинди ташкил этади.

         Тайёр булган  ун махсулоти навлар буйича 50 кг вазнида, стандарт холатда копларга солиниб, тайёр махсулотлар омборхонасига лента транспортёр оркали жунатилади.

Омихта ем цехи

 

         Омихта ем цехи суткасига 100 тонна, ойлик  3000 тонна, йиллик                 33000 тонна махсулот ишлаб чикариш кувватига эга. Ишлаб чикариш жараёни  бошкарув  пултидан  бошкарилади.

Омихта емлар Республика омухта ем марказий лабораторияси томонидан сертификатланган ва компаниянинг хисоблаш марказидан берилган рецептлар асосида кора моллар хамда паррандалар учун ишлаб чикарилади. Ишлаб чикарилган омихта  ем  махсулотлари  шартнома  асосида   Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2008 йил 21 апрелдаги 842-сонли «Шахсий ёрдамчи, дехкон ва фермер хужаликларида чорва молларини купайтиришни рагбатлантиришини  кучайтириш  хамда  чорвачилик  махсулотлари ишлаб  чикарилишини кенгайтириш борасидаги  кушимча чора–тадбирлар тугрисида»ги  карори  ижросини  буйича  вилоят  туманида  ташкил  этилган  «Озука чорва» МЧЖ  бирлашмаларига  биржа  оркали  ва   шартнома  асосида   дехкон фермер хужаликларига  эркин  сотувга  чикарилади.

 

Элеватор цехи

 

Элеватор – дон саклаш ва тозалаш цехи булиб, №1 ва № 2 булимларида умумий  хажми 71 минг тонна дон саклаш кувватига эга. Бу булимларда кабул килинган доннинг меъёри базис нормасидан ортмаган холда донни саклашга олинади. Олинган бугдойнинг сифат курсаткичлари буйича тозалаб, тегирмон цехига етказиб беради.

Хом ашё манбалари.

Дон кабул килиш.

 

         Махсулот ишлаб чикаришни асосини ташкил киладиган ун ишлаб чикариш учун зарур булган асосий хом ашё – бугдой, тузилган   контрактация шартномалар асосида вилоят хужаликларидан ва Республикамиз бошка вилоятларидан сотиб олинади. Ушбу сотиб  олинган бугдой жамият  тасарруфидаги  дон кабул  килиш  шахобчалари  омборларида, жамият  галлахонасида  сакланиб келади.

 

         2021 йилга жамият тасарруфидаги дон кабул килиш корхоналарига  тузилган  контрактация  шартномаларга асосан хужаликлардан кабул килинадиган  товар  дон ва уруглик микдори   куйидагича режалаштирилган:

                                                                                                                 (тонна)

Туманлар номи

2019 йил

2020 йил

2021 йил

1.

Андижон

14692

14421

10564

2.

Баликчи

27051

27160

19074

3.

Избоскан

24037

24394

17795

4.

Олтинкул

16944

16531

11382

5.

Пахтаобод

25886

26436

18789

 

Жами:

108611

108942

77604

        

2020 йилга жамият тасарруфидаги дон кабул килиш корхоналарига туманлардан кабул килинадиган товар дон микдори режадагиси 100%га бажарилган. 2021 йилга товар дон ва уруглик кабул килиш режаси  77604 тонна килиб белгиланган.

Корхонада  мехнат  ресурслари  ва  кадрлар

 малакасини  ошириш  буйича  режалар:

 

         «Андижондонмахсулот» акциядорлик жамиятида хозирги кунда ишлаётган  жами  ишчи-ходимлар сони 398 та. Шулардан 57 нафари инженер-техник  ходимлар   ва  341 нафари  ишчилар  хисобланади.  

 

         2021 йилда  корхонада  малака  ошириш  буйича  режалар  куйидагича:

 

         - дон кабул  килиш  мавсумида  катнашувчиларнинг (хисобчи, лаборант, визировщик ва х.к) 3 кунлик  укишини  корхонада  ташкил  этиш;

         - хисобчилар ва ходимлар булимидаги мутахассислар учун  6 кунлик курсни ташкил этиш;

 

         - асосий фаолият билан шугулланувчи ишчилар учун уларнинг малакасини  ошириш  максадида  5  кунлик  курслар  ташкил  этиш.

 

Жами ишчи-ходимларни  малакасини  ошириш  учун  5 300 млн  сум пул  маблаги  сарфланиши  режалаштирилмокда.

 

 

 

 

 

 

   Корхонанинг 2021 йил 1 январ  холатига   молиявий ахволи

Курсаткичлар

Улчов бирлиги

2021 йил 1 январ  холатига

1.

Пул маблаглари

минг сум

890 214

2.

Дебитор карзлари

Шу жумладан:

-         бошка тизим корхоналари

минг сум

 

минг сум

 

39 123 626

 

29 284 749

 

3.

Кредиторлик карзлари

Шу жумладан:

-         бошка тизим корхоналари

минг сум

 

минг сум

 

7 157 410

 

7 156 531

4.

Соф фойда

минг сум

4000000

5.

Рентабеллик даражаси

%

4,0

 

 

2021 йил махсулот ишлаб чикариш учун сарифланадиган электор, ёқилғи ва сув сарфи тўғрисида.

 

 

Харажатлар тури

 

 

2021 йил

1 чорак

2 чорак

3 чорак

4 чорак

1

Электр энергияси харажатлари

 

3 374 057

 

895 607

 

801 654

 

847 902

 

828 894

2

Сув харажатлари

 

97 326

 

22 588

 

24 798

 

29 658

 

20 282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2021 йил бюджетга  ва бошка мажбурий туловлар микдори ва ўтган йилларга нисбатан

 

Тўловларни номи

2021 йил

1 чорак

2 чорак

3 чорак

4 чорак

1

Қўшилган қиймат солиғи

4872334

 

1 115 083

1 215 204

1 324 592

1 217 455

2

Мулк солиғи

123895

 

29 855

30 446

32 684

30 910

3

Ер солиғи

486707

 

120 721

121 434

122 875

121 677

4

Сув солиғи

80474

19 457

19 669

21 230

20 118

5

Жисмоний даромад солиғи

 

1499440

 

372 430

373 750

378 400

374 860

6

Пенсия жамғармаси: 12% 

 

1813722

 

451 550

 

452 334

 

456 407

 

453 431

7

Бошқа солиқ  тўловлар

3978604

992 342

993 526

998 085

994 651

                              

                               Молиявий натижа 2021 йилга                                                                                                               

Курсаткичлар

Улчов бирлиги

2020 йил

2021 йил

(режа)

1

Махсулот сотишдан тушган тушум

минг сум

178540202

151444180

2

Сотилган маҳсулотлар  таннархи

минг сум

144110835

124861294

3

Маҳсулот сотишнинг ялпи фойдаси

минг сум

34429367

41315240

 

4

Давр харажатлари

минг сум

12575407

15090488

 

4.1

Сотиш харажатлари

минг сум

253078

303694

 

4.2

Маъмурий харажатлар

минг сум

2118072

2541686

 

4.3

Бошқа операцион харажатлар

минг сум

9627485

11552982

 

 

4.4

Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган келгусида чегириладиган харажатлар

 

минг сум

 

576772

 

692126

 

5

Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари

минг сум

494508

593410

 

6

Асосий фаолиятнинг фойдаси

минг сум

22348468

26818162

 

7

Молиявий фаолиятнинг даромадлари

минг сум

90500

108600

 

8

Молиявий фаолият бўйича харажатлар

минг сум

2673484

3208181

 

9

Фоизлар шаклидаги харажатлар

минг сум

538306

645967

 

10

Фойда солиғини  тўлагунга кадар фойда

минг сум

19674984

4 705 882

11

Фойда солиғи

минг сум

3313394

705 882

12

Рентабеллик даражаси

%

11,4

4,0

 

13

Соф фойда (зарар)

минг сум

16361590

4000000

 

 

 

Кўрсаткичлар

 

Ўл.

бир.

 

2021 йил

1 чорак

2 чорак

3 чорак

4 чорак

1

Махсулот сотишдан тушган тушум

минг сум

 

151444180

 

 

29116448

 

 

29116446

 

64094838

 

 

29116448

 

 

2

Сотилган маҳсулотлар  таннархи

минг сум

124861294

27524732

27524732

43287098

26524732

3

Маҳсулот сотишнинг ялпи фойдаси

минг сум

41315240

 

10128810

10228810

10528810

10428810

4

Давр харажатлари

минг сум

15090488

 

3752622

3762622

3793622

3781622

4.1

Сотиш харажатлари

минг сум

303694

 

73924

73924

80924

74924

4.2

Маъмурий харажатлар

минг сум

2541686

 

632422

633422

641422

634422

4.3

Бошқа операцион харажатлар

минг сум

11552982

 

2886246

2886246

2893246

2887246

 

4.4

Ҳ.дав. солиқ. келгус чегирила харажат

 

минг сум

 

692126

 

171032

172032

175032

174032

 

5

Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари

минг сум

593410

 

144353

148353

151353

149353

 

6

Асосий фаолиятнинг фойдаси

минг сум

26818162

 

6504541

6604541

6904541

6804541

 

7

Молиявий фаолиятнинг даромадлари

минг сум

108600

 

25150

26150

29150

28150

 

8

Молиявий фаолият бўйича харажатлар

минг сум

3208181

 

800045

801045

804045

803045

 

9

Фоизлар шаклидаги харажатлар

минг сум

645967

 

161371

161595

162001

161001

 

10

Фойда солиғини  тўлагунга кадар фойда

минг сум

4 705 882

1161470

1183470

1206470

1154472

11

Фойда солиғи

минг сумм

705 882

170870

175543

189594

169875

12

Рентабеллик даражаси

%

 

4,0

 

0,9

0,9

1,3

0,9

13

Соф фойда (зарар)

минг сум

4000000

 

850000

850000

1450000

850000

Корхонанинг  кейинги  йилга нисбатан тахлили

 

Курсаткичлар

 

 

 

Улч.

Бирл.

 

2020 йил

 

2021 йил

 

2020йилда 2021йилга

(%)

1

Махсулот ишлаб чикариш (амалдаги нархларда)

 

Млн Сум

 

167073877

 

153444180

 

 

91,8

 

2

Таккослама нархда

Млн Сум

153444180

 

153444180

 

100,0

3

Ун ишлаб чикариш

 

Тонна

50120

44000

87,8

 

4

Омихта-ем ишлаб чикариш

Тонна

23500

16000

60,1

 

5

Уруглик бугдой тайёрлаш

Тонна

13267

8890

67,0

 

6

Иш хаки фонди

Млн Сум

7439366

8314060

111,7

7

Ишчи-ходимлар сони

Киши

398

398

100,0

 

8

Уртача ойлик иш хаки

Сум

1448983

 

1448983

100,0

 

                                

 

 

Корхонанинг 2021 йилга режалаштирилган

 асосий иктисодий курсаткичлари

 

Курсаткичлар

Улчов

Бирлиги

2021

Йиллик

2021йил

1-чорак

2021йил

2-чорак

2021йил

3-чорак

2021йил

4-чорак

 

1

Махсулот ишлаб чикариш (амалдаги нархларда)

 

Млн сум

 

153444180

 

 

29116448

 

 

29116448

 

66094838

 

 

29116448

 

 

 

2

Махсулот ишлаб чикариш (таккослама нархларда)

 

Млн сум

 

153444180

 

 

29116448

 

 

29116448

 

66094838

 

 

29116448

 

 

 

3

Ун ишлаб чикариш

Тонна

44000

11000

11000

11500

10500

 

4

Омихта-ем ишлаб чикариш

Тонна

16000

3900

3900

4300

3900

 

5

Кепак

Тонна

14000

3300

3300

4100

3300

 

7

Уруглик бугдой тайёрлаш

Тонна

8890

-

-

8890

-

 

8

Халк истеъмол моллари 

Млн сум

94115780

 

22459448

 

22459448

 

26737438

22459448

 

 

9

Соф фойда

Млн сум

4000000

850000

850000

1450000

850000

 

10

 

Рентабеллик  даражаси

Фоиз

4,0

0,9

0,9

1,3

0,9

 

11

Мехнат унумдорлиги

 

Сум

335835

73157

73157

116364

73157

 

12

 

Иш хаки фонди

 

Млн сум

8314060

1924551

1924551

2540407

1924551

13

Ишчи-ходимлар сони

Киши

398

398

398

568

398

14

Уртача ойлик иш хаки

Сум

1448983

 

1448983

 

1448983

 

1448983

 

1448983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корхона  ишчи-ходимларини  ижтимоий  мухофаза  килиш  ва  моддий томондан рагбатлантириш, « Илм-маърифат ва ракамли иктисодиётни ривожлантириш йили»  дастурини   бажариш  максадида   2020 йил  давомида   бир   катор   ишлар   амалга   оширилди .

Жумладан;

-  2 ёшгача  фарзанд  тарбияси  билан  банд  булган  аёлларга                    12930 минг сумни;

 

-  ишчи - ходимларга  моддий  ёрдам   микдори   20293 минг сумни;

- ишчи-ходимларни санаториялар  ва  даволаш  муассасаларида  даволанишга   0,0  минг сумни;

 

- ишчи-хизматчилар  учун   дори-дармонга   22425 минг сум; 

- 8 март  халкаро  Хотин  кизлар  байрамини  нишонлаш  ва  аёлларни  такдирлашга  11500 минг сумни;

 

- Навруз, Курбон ва  Руза хайитларида, Мустакилликни  29 йиллиги  байрамларда ишчи-хизматчиларни, нафакахурларни рагбатлантиришга    135585 минг  сумни;

 

- Янги  йил  муносабати  билан  ишчи-хизматчиларни фарзандларига  «Янги  йил» совгасини  ташкил  этишга  130000 минг  сумни;

 

Жами харажатлар  332733 минг  сумни ташкил   этган.

 

Юкоридаги маълумотлардан куриниб турибдики Вазирлар Махкамасининг 2019 йил 14 октябрдаги 866-сонли карорига асосан  ун ва Монополияга карши курашиш кумитасининг жорий йил 31 октябрдаги 1466/04-22-сонли хатига асосан  омихта ем махсулотларини сотилиши хажми асосий кисми 100%  биржа савдолари  оркали сотувга куйилди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андижондонмаҳсулот” акциядорлик жамиятида ва  тасарруфидаги  дон  қабул қилиш шахобчаларида  2021 йилда жамият  “Манзилли  дастури”га  қайта жиҳозлаш (реконструкция) ва қурилиш ишлари учун жамият молиявий ҳолатидан келиб чиққан ҳолда жами  7 175,0 млн. сўм маблағ сарфлаш  режалаштирилган.

Шундан:

- Қўриқлаш бўлимига (комплекс спорт зал) қуриш ишлари  учун - 410,0 млн. сўм,

-Марказлашган ювиниш хонасини қуриш ишлари учун - 540,0 млн. сум.

- Элеватор атрофини стяжка қилиш ишлари учун - 600,0 млн. сум.

- Жамият шохобчалари худудини асфальт қилиш ишлари учун - 300,0 млн.  сўм

- Маттех база учун - 400,0 млн. сўм;

- Жамиятда янги 2 қаватли ошхона қуриш ишлари учун – 2 млрд сўм;

- Комуникация тармоқлари (сув ва сувоқава ишлари) – 100,0 млн сўм;

- Ободонлаштириш ишлари учун – 30,0 млн сўм;

- Қоп цехи қурилиши учун (янги линия) – 200,0 млн сўм;

- Қуёш батареяси ўрнатиш учун – 700,0 млн сўм;

-Жамият автотураргоҳини жорий таъмирлаш ишлари учун – 100,0 млн сўм;

- Олтинкўл ДҚҚШда комплекс автотрураргоҳ қуриш ишлари – 565,0 млн сўм;

- Балиқчи туманида нон цеҳи қурилиш ишлари учун (дастгоҳлари билан) –          1 млрд 230 млн сўм.             

 

Йил  давомида  7 млрд 175,0 млн. сумлик  асосий  фондларни  ишга  тушуриш  кўзда  тутилмокда. 

 

“Андижондонмахсулот”  акциядорлик  жамиятида

 2021 йил  “Бизнес режа” кўрсаткичларини бажариш учун  амалга  оширилиши  лозим  бўлган  ишлар

 

 1. Узбекистон Республикаси  Вазирлар  Махкамасининг  2013 йил                     14 мартдаги  60-сонли  йигилиш  баёни ижроси асосида   «Уздонмахсулот» АК  тизими  ичидаги  карздорликларни  инкасса оркали  хисоб ракамига  тушуриб,  «Жамгарма»  олдидаги  карздорликларни  кискартириш;
 2. Тизимдан  ташкари  дебитор  карзларни  ундириш                                    (2021 йил  1 январ холатига 58405  млн. сум).

 а). ундирилган   маблагларни  биринчи  навбатда  мавжуд  кредитларни  ёпишга  йуналтириш.

 1. Тулов интизомини  янада  мустахкамлаш, дебитор  ва  кредитор  карздорликларни  кескин  камайтириш, муддати  утган  карздорликларнинг  пайдо  булишига  йул куймаслик  ва  мавжудларини  киска  муддатларда  камайтириш  чораларини  куриш.
 2. Бюджет ва  бюджетдан  ташкари  жамгармалардан  бокиманда  карздорликларни  кескин  камайтириш, банклардан  олинган  тижорат  кредитларини  уз вактида  сундириш  буйича  таъсирчан  чораларни  куриш.

 

         

 1. Ун ва  омихта ем махсулотларини  биржа  савдолари  оркали олдиндан 100 фоизли  туловлар асосида сотилишини  таъминлаш, махсулот  айирбошлаш (бартер) операцияларига  катъий  чек  куйиш. 
 2. 2021 йил хосилига таркатилган уруглик дон учун Молия вазирлиги хузуридаги «Жамгарма» томонидан ажратилаётган имтиёзли кредит  маблагларини  фермер  хужаликларидан тулик  кайтариш  чораларни  куриш.
 3. Корхонага жарима  кулланиши  окибатида  етказилган  зарарларни  регресс  тартибда  айбдор  шахслардан  ундириш.
 4. Корхонада аникланган  дон  камомадлар  буйича  айбдор  шахлардан  келтирилган  зарарни  натура  шаклида  ундириб  олинишини  ва  уларни  урнатилган  тартибда  корхонага  кирим  килинишини   каттик  назоратга  олиш. 
 5. Ишчи  ва  хизматчиларнинг  ойликларини  уз  вактида  берилишини  таъминлаш  ва  муддати  утказилишига  йул  куймаслик  чораларини  куриш.
 6. Корхонани молиявий  согломлаштириш  чораларини  куриш  хамда  пировард  натижа  2021 йилда  ижобий  курсаткичлар  билан  якунлаш  ва  олинадиган  соф фойда микдорини  ошириш.
 7. Лабораторияни модернизациялаш, техник  ва  технологик  жихатдан  янгилаш  максадида  замонавий  асбоб-ускуналар  билан  таъминлаш.   
 8.   Узбекистон  Республикаси Президентининг  2008 йил  28 ноябрдаги  “Иктисодиётнинг  реал  сектори корхоналарини  куллаб-кувватлаш, уларнинг  баркарор ишлашини таъминлаш ва экспорт салохиятини ошириш чора-тадбирлари дастури тугрисида”ги ПФ-4058-сонли  Фармони, Вазирлар Махкамасининг  2015 йил 22 январдаги 8-сонли  карори ижросини  таъминлаш  максадида, жамиятнинг  жорий  2019 йилда ишлаб чикариладиган махсулот таннархини 673,1 млн. сум яъни 10,3 фоизга  кискартириш (кайта  соликка  тортиш  базасига  кушиладиган  харажатларни  тубдан  кискартириш оркали  ва  махсулот  таннархи  харажатларини  камайтириш  оркали).
 9. Жамият  тасарруфидаги   уруглик   тайёрлаш  дон  кабул  килиш  шахобчаларни  дон  кабул  килиш, саралаш  ва  дорилаш  мавсуми  тугагандан  сунг   уруглик  тайёрлаш  цехларини  консервация  килиш. 
 10. 14.  «Жамгарма» хакки  учун  хисобланган   фоиз  карзни  бартараф  килиш.
 11.   15. Жамият ва  шахобчаларда  электр-энергияларидан  окилона  фойдаланиш  ва  харажатларини  кискартириш.
 12. 16. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 4 мартдаги ПФ-4707-сон Фармони ижросини таъминлаш юзасидан Ўздонмахсулот АК нинг 2015 йил 6 мартдаги №-13-сонли буйруғини ижросини бажариш мақсадида,    “Андижондонмаҳсулот” АЖ тегирмон цехида маҳсулот сифатини яхшилаш ҳамда ишлаб чиқариш қувватини ошириш бўйича 2017 йил манзили дастурга асосан  модернизация килиш  ишларини  амалга  ошириш.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.    Узбекистон  Республикаси  Вазирлар  Махкамасида  утказилган       2012 йил  5 сентябрдаги  187-сонли  йигилиш  баёнида  Республика ахолисини  сифатли  нон  ва  нон  махсулотлари  билан  таъминлаш  учун  тежамкор  технологиялар  асосида  корхоналарни  модернизация  килиш  вазифаси  топширилган. «Андижондонмахсулот» АЖи  Тошкент  шахридаги  «Донмахсулотпласт» МЧЖ  оркали Германияда  ишлаб  чикарилган  янги колипли  нон  ва  нон  махсулотлари  ишлаб  чикариш  «ВАХТЕЛЬ» технологиясини  сотиб  олиб, 2013 йил декабрь ойида ишга  туширилди  ва   янги  10 та ишчи  уринлар  ташкил  этилди.

Ушбу Германияда  ишлаб  чикарилган  янги колипли  нон  ва  нон  махсулотлари  ишлаб  чикариш  «ВАХТЕЛЬ» технологиясини ишлаб чикариш  кувватидан  тула  фойдаланиш.

 1. 18. Жамият  дон қабул қилиш шохобчаларига қабул қилинган донларни сифатли сақланишини таъминлаш, ҳамда донларни ёпиқ сиғимларга жойлаштиришни ташкиллаштириш учун дон маҳсулоти корхоналари томонидан 2-дона  замонавий дон юклаш техникасини сотиб олиш.
 2. Жамият дон қабул қилиш шохобчаларига қабул қилинган донларни элеваторларга тез муддатларда ташиб келтиришни, шунингдек дон маҳсулоти корхоналари томонидан қўшимча транспорт хизматлари кўрсатишни ташкиллаштириш учун 4 дона Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқарилаётган “MAN” русумли юк автомашиналарини лизинг асосида сотиб олиш.
 3. 20.  Жамият  Пахтаобод туманида жойлашган дон қабул қилиш ва қайта ишлаш шохобчасини аҳоли истиқомат қиладиган ҳудуддан ташқарида бўлган, темир йўл тармоғи мавжуд жойга кўчириб ўтказиш.
 4.    2 Фойдаланилмаётган  ва ортикча булган асосий фондлар ва товар моддий  бойликларни   сотиш.
 5.     Жамият ва тизимдаги  шахобчалардаги  фойдаланилмаётган  курилиши тугалланмаган объектлар, дуконлар, ортикча  ерларни  сотиш ёки ижарага бериш.

        

 

 

 

 

 

Ишлаб чиқариш директори :                                                       У. Ризаев

Молия-иқтисод ва Махсулот сотиш директори :                     Б. Юсупов

Бош хисобчи :                                                                                  К. Дадажонов

Молия ва иктисод  бўлими бошлиги :                                        Н.Иминахунов    

Автор: Super User
Категория:

 

 

«Андижондонмахсулот» акциядорлик  жамиятининг

   2019  йил  14  ноябрь  кунги   кузатув кенгаши                         йигилишининг баённомаси  билан

М А Ъ К У Л Л А Н Г А Н

 

 

«Т А С Д И К Л А Й М И З»

 

   «Андижондонмахсулот»                     «Андижондонмахсулот»                    

     акциядорлик  жамияти                        акциядорлик  жамияти       

   бошқарув  хайъати  раиси                   кузатув  кенгаши   раиси

   ___________ Б. Ахмедов                      __________ И. Носиров

« 14 »  ноябрь   2019  йил                      « 14 »  ноябрь   2019  йил

 

Ў з б е к и с т о н   Р е с п у б л и к а с и 

«Ў з д о н м а х с у л о т»

а к ц и я д о р л и к    к о м п а н и я с и

 

«АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ»  АКЦИЯДОРЛИК   ЖАМИЯТИНИНГ

 

2 0 2 0  й и л     у ч у н

 

«Б И З Н Е С    Р Е Ж А С И»

 

 

 

А Н Д  И Ж О Н – 2019 йил

 

 

 

 

 

М А Ъ Л У М О Т Н О М А

 

 

 

Корхона номи

«Андижондонмахсулот»     акциядорлик жамияти

 

 

Мулкчилик шакли

 

 

Акциядорлик  жамияти

Жорий хисоб раками

АТБ «Агробанк» Андижон вилоят бўлими МФО 00077 х/р 20208000400201569001          ИНН 200230721, ОКОНХ  19211

 

 

Валюта хисоб раками

АТБ «Агробанк» Андижон вилоят бўлими  МФО 00077  х/р 20208840400201569005

 

 

Жамият  раиси

 

Б. Ахмедов

Бош хисобчи  

К. Дадажонов

 

 

Телефон

(0374) 226-19-44

 

 

Факс

(374)  226-41-99

 

 

 

 

 

 

К И Р И Ш

Андижон  шахрида «Загот-зерно» 1963 йилда ташкил топган. Асосий ишлаб чикариш худуди Андижон шахрининг Жанубий саноат зонасида жойлашган. Ер майдони 8,4 Га ташкил килади.   Марказий темир йул тармоги мавжуд ва автомобил йуллари яхши кесишган жойда жойлашган. Жамият тасарруфида Олтинкул, Пахтаобод, Избоскан, Баликчи дон кабул килиш шахобчалари  мавжуд. 

1994 йилда Давлат мулкини бошкариш ва тадбиркорликни куллаб кувватлаш кумитасининг 9 ноябр 1994 йил 691 К-ПО сонли буйругига асосан, Давлат мулкни бошкариш ва хусусийлаштириш кумитасининг           21 декабр 1994 йил №003968 серияли №783 сонли ордери билан 12475 минг сумга бахоланиб, акционерлик жамиятига айлантирилган. Андижон вилояти Адлия бошкармаси томонидан 16 март 1995 йилда №282 гувохнома билан руйхатдан утказилган. Узбекистон  Республикаси  Президентининг   2005 йил  14 мартдаги  «2005-2006 йилларда корхоналарни  давлат  тасарруфидан  чикариш  ва  хусусийлаштириш  дастури  тугрисида»ги  ПК-29 сонли  хамда  2005 йил  31 майдаги  ПК-90 сонли  карорларини  ижросини  таъминлаш  максадида, Давлат  мулки  кумитасининг  2005 йил 7 июндаги 59к-ПО сонли, «Уздонмахсулот» АК нинг 2005 йил 19 мартдаги 12-2/9-24 сонли хати  ва  «Андижондонмахсулот» очик  акциядорлик  жамияти  Кузатув  кенгашининг  2006 йил  24 февралдаги 1-сонли навбатдан ташкари  умумий  йигилиш  карори ва Давлат  мулки  кумитасининг 2006 йил  6 мартдаги  16-сонли  буйругига асосан,  жамият  низом  жамгармасидаги  давлат  улушини                    51 фоизга  етказилди.  

Корхонанинг мулк шакли акциядорлик жамияти булиб, айни вактда жамият мехнат жамоасида 388 ишчи-ходим фаолият курсатмокда, улардан   24  нафари  маъмурий  бошкарув  ходимларини  ташкил  килади.       

 

Акциялар хакида маълумот:
 • Устав фонди – 700 000 000 сум
 • Акциялар сони – 3 500 000 дона
 • Бир дона акция номинал бахоси – 200 сум
 • Оддий акциялар – 3 497 090 дона
 • Имтиёзли акциялар – 2 910 дона

 

 

 

 

 

А С О С И Й   Ф А О Л И Я Т    Т У Р И

 

Вилоят  ахолисини  ун ва ун махсулотлари, хар хил ёрмалар, гуруч, нон, макарон ва кандолат махсулотлари билан, бурдокичилик, паррандачилик саноати хужаликларини омихта ем махсулотлари билан таъминлаш, шунингдек Республика вилоятларига экиш учун супер элита, элита ва                   I-II авлодларга мансуб уруглик бугдойнинг кишлок хужаликларига тайёрлаш ва етказишдан иборат.

 

Махсулот ишлаб чикариш жараёни.

Тегирмон цехи.

Республика ички бозорини юкори сифатли махсулотлар билан таъминлаш, ракобатбардош ва  импорт урнини тула боса оладиган махсулот ишлаб чикариш  максадида «Уздонмахсулот» Акциядорлик  Компаниясининг 2003 йил 29 апрел кунидаги 1/1-5 сонли карорига мувофик «Андижондонмахсулот» очик акциядорлик жамияти тегирмонини кайта жихозлаш (реконструкция килиш) учун 2003 йил 1 июлдан тула тухтатилган. Киска вакт давомида тегирмон кайта жахозланди ва 2004 йил январ ойдан тула ишга тушган.

Жамиятнинг  2009 йил  10 июлдаги  “Тегирмон  булимида таъмирлаш  ишлари  олиб  бориш  тугрисидаги    №94-и/ч – сонли буйругига  асосан, жамиятда  ишлаб  чикариш  унумдорлигини  ошириш, ишлаб  чикарилаётган ун ва ун  махсулотларини  сифатини  янада  яхшилаш  максадида  2009 йил 10 июл  кунидан  тегирмон  булимида  тула  таъмирлаш  ишлари  олиб  бориш  учун  тухтатилди   ва  2009 йил  1 август  кунидан  тула   ишга  тушди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2015-2019 йилларда ишлаб чиқаришнинг таркибий ўзгартириш, модернизациялаш ва диверцификация қилишни таъминлаш чора тадбирлари дастури тўғрисида” ги 2015 йил 4 мартдаги ПФ-4707-сонли Фармони хамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил учун инвестиция дастури тўғрисида”ги 2016 йил 23 декабрдаги ПК-2697-сонли қарори ижросини амалга ошириш бўйича жамиятда қуввати 250 тонналик тегирмон цехини модернизация қилиш тўғрисида 2018 йил 2 апрель кунидаги 53-и/ч – сонли буйругига  асосан, жамиятда  ишлаб  чикариш  унумдорлигини  ошириш, ишлаб  чикарилаётган ун ва ун  махсулотларини  сифатини  янада  яхшилаш  максадида  2018 йил 10 апрель  кунидан  тегирмон  булимида  тула  таъмирлаш  ишлари  олиб  бориш  учун  тухтатилди   ва  2018 йил  1 июль  кунидан  тула   ишга  туширилди.

 

 

 

 

 

 

Тегирмон цехи суткасига 250 тонна, бир ойда уртача 6000 тонна бир йилда уртача 66000 тонна бугдойни кайта ишлаш кувватига эга. Кайта ишланаётган бугдойдан 75% ГОСТ талабларига жавоб берадиган сифатли ун ишлаб чикарилади. Цех Швейцариянинг «Бюллер» фирмасининг лицензияси асосида ишлаб чикарилган юксак технологияли, юкори унумли, Россия, Белоруссия ва Козогистон машинасозлик заводларида ишлаб чикарилган ускуна ва механизмлар билан жихозланган.

 

Тегирмон цехи дон тозалаш, донни майдалаш ва тайёр махсулотларни коплаш булимлардан иборат.

 

         Дон тозалаш булимида элеватордан кабул килинган йириклиги ва донни вазни буйича тозаланиб, ювиш ускуналарида ювилиб, сифати ва намлиги буйича майдалаш меъёрига етказилади. Бугдой донни майдалаш булимида тасдикланган технологик схема асосида ун, ерма  ва кепакларга ажратилади.

 

         1 тонна бугдойдан олинадиган махсулотнинг 75% ун махсулотлари, 21,5%  кепак,  2,7%  дон  чикиндиси ва 0,8% яроксиз чикинди ташкил этади.

 

         Тайёр булган  ун махсулоти навлар буйича 50 кг вазнида, стандарт холатда копларга солиниб, тайёр махсулотлар омборхонасига лента транспортёр оркали жунатилади.

 

Омихта ем цехи

         Омихта ем цехи суткасига 100 тонна, ойлик  3000 тонна, йиллик                 33000 тонна махсулот ишлаб чикариш кувватига эга. Ишлаб чикариш жараёни  бошкарув  пултидан  бошкарилади.

Омихта емлар Республика омухта ем марказий лабораторияси томонидан сертификатланган ва компаниянинг хисоблаш марказидан берилган рецептлар асосида кора моллар хамда паррандалар учун ишлаб чикарилади. Ишлаб чикарилган омихта  ем  махсулотлари  шартнома  асосида   Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2008 йил 21 апрелдаги 842-сонли «Шахсий ёрдамчи, дехкон ва фермер хужаликларида чорва молларини купайтиришни рагбатлантиришини  кучайтириш  хамда  чорвачилик  махсулотлари ишлаб  чикарилишини кенгайтириш борасидаги  кушимча чора–тадбирлар тугрисида»ги  карори  ижросини  буйича  вилоят  туманида  ташкил  этилган  «Озука чорва» МЧЖ  бирлашмаларига  биржа  оркали  ва   шартнома  асосида   дехкон фермер хужаликларига  эркин  сотувга  чикарилади.

 

 

 

 

 

Элеватор цехи

Элеватор – дон саклаш ва тозалаш цехи булиб, №1 ва № 2 булимларида умумий  хажми 71 минг тонна дон саклаш кувватига эга. Бу булимларда кабул килинган доннинг меъёри базис нормасидан ортмаган холда донни саклашга олинади. Олинган бугдойнинг сифат курсаткичлари буйича тозалаб, тегирмон цехига етказиб беради.

 

Хом ашё манбалари.

Дон кабул килиш.

         Махсулот ишлаб чикаришни асосини ташкил киладиган ун ишлаб чикариш учун зарур булган асосий хом ашё – бугдой, тузилган   контрактация шартномалар асосида вилоят хужаликларидан ва Республикамиз бошка вилоятларидан сотиб олинади. Ушбу сотиб  олинган

бугдой жамият  тасарруфидаги  дон кабул  килиш  шахобчалари  омборларида, жамият  галлахонасида  сакланиб келади.

         2020 йилга жамият тасарруфидаги дон кабул килиш корхоналарига  тузилган  контрактация  шартномаларга асосан хужаликлардан кабул килинадиган  товар  дон ва уруглик микдори   куйидагича режалаштирилган:

 

Жадвал  № 1   (тонна)  

Туманлар номи

2018 йил

2019 йил

2020 йил

1.

Олтинкул

16534

16944

16458

2.

Андижон

14610

14692

14289

3.

Избоскан

23436

24037

24284

4.

Баликчи

26429

27051

27039

5.

Пахтаобод

25434

25886

26316

 

Жами:

106443

108611

108386

        

2019 йилга жамият тасарруфидаги дон кабул килиш корхоналарига туманлардан кабул килинадиган товар дон микдори режадагиси 100%га бажарилган. 2020 йилга товар дон ва уруглик кабул килиш режаси                         108386  тонна килиб белгиланган.

 

 

 

 

 

Корхонада  мехнат  ресурслари  ва  кадрлар

 малакасини  ошириш  буйича  режалар:

         «Андижондонмахсулот» акциядорлик жамиятида хозирги кунда ишлаётган  жами  ишчи-ходимлар сони 388 та. Шулардан 47 нафари инженер-техник  ходимлар   ва  341 нафари  ишчилар  хисобланади.  

 

         2020 йилда  корхонада  малака  ошириш  буйича  режалар  куйидагича:

 

         - дон кабул  килиш  мавсумида  катнашувчиларнинг (хисобчи, лаборант, визировщик ва х.к) 3 кунлик  укишини  корхонада  ташкил  этиш;

         - хисобчилар ва ходимлар булимидаги мутахассислар учун  6 кунлик курсни ташкил этиш;

         - асосий фаолият билан шугулланувчи ишчилар учун уларнинг малакасини  ошириш  максадида  5  кунлик  курслар  ташкил  этиш.

Жами ишчи-ходимларни  малакасини  ошириш  учун  10 000 млн  сум пул  маблаги  сарфланиши  режалаштирилмокда.

 

Корхонанинг 2020 йил 1 январ  холатига   молиявий ахволи.

Жадвал №2

Курсаткичлар

Улчов бирлиги

2020 йил 1 январ  холатига

1.

Пул маблаглари

минг сум

955786

2.

Дебитор карзлари

Шу жумладан:

-         турдош корхоналар

-         бошка тизим корхоналари

минг сум

 

минг сум

минг сум

41110444

 

27331740

13778704

3.

Кредиторлик карзлари

Шу жумладан:

-         турдош корхоналар

-         бошка тизим корхоналари

минг сум

 

минг сум

минг сум

40130537

 

3098989

37031548

4.

Ишлаб чикариш таннархи

минг сум

95270871

5.

Соф фойда

минг сум

10196679

6.

Рентабеллик даражаси

%

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Махсулот ишлаб чикариш учун кетган харажатлар турлари

 

                                                                Жадвал  № 3   (минг сумда)

 

 

Харажатлар тури

 

 

 

 

 

2016 йил

 

 

2017 йил

 

 

2018 йил

2018йилда 2016йилга нисбатан узгариши

(%)

2018йилда 2017йилга нисбатан узгариши

(%)

1

Электр энергияси харажатлари

 

1022073

 

1214062

 

857951

 

83,9

,7

 

70,7

2

Сув харажатлари

64524

67786

57331

88,9

84,6

3

Сотиш харажатлари

513434

550720

620588

120,9

112,7

4

Маъмурий харажатлар

1380187

1582991

2112713

153,1

133,5

5

Бошка харажатлар

6321576

40292003

10608259

167,8

26,3

 

Жами:

9301794

43707562

14256842

153,3

32,6

 

 

2018 йилда 2016 ва 2017 йилларга нисбатан махсулот ишлаб чикариш харажатлари, жумладан, электр энергия, сотиш харажатлари, маъмурий  харажатлар ва  бошка харажатлар  2018 йилда  2017 йилга  нисбатан  ортган (жадвал №3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетга  ва бошка мажбурий туловлар микдори ва утган йилларга нисбатан тахлили.

 Жадвал № 4   (минг сумда)

 

 

 

Тўловларни номи

 

 

2016 йил

 

 

2017 йил

 

 

2018 йил

2018йилда 2016йилга нисбатан узгариши

(%)

2018йилда 2017йилга нисбатан узгариши

(%)

1

Қўшимча қиймат солиғи

6841491

7787412

10537043

154

135

2

Мулк солиғи

306227

356392

260447

85

73

 

3

Ер солиғи

352076

371075

396770

113

107

 

4

Жисмоний даромад солиғи

 

501245

 

554959

 

698788

 

139

 

126

5

Республик йўл жамгармаси солиғи

 

1046134

 

1066934

 

 

0

 

0

 

6

Пенсия жамғармаси: 25%                       7,5%                       1,6% Дав.мак.ажр 3,2%

1919321

 

1384415

415325

119581

3281610

 

1562315

499941

1219354

4907439

 

1872155

599089

 

 

2436195

256

150

7

1%мактабсолиғи

373619

381048

 

0

 

0

8

Бошқа солиқ  тўловлар

208009

 

153096

1237547

595

808

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Корхонанинг  утган 3 йиллик  ишлаб  чикариши  ва  иктисодий курсаткичларининг  тахлили.

Жадвал №5

 

 

 

Курсаткичлар

 

 

 

 

Улч. Бирл.

 

 

2016 йил

 

 

2017 йил

 

 

2018 йил

2018йилда 2016йилга нисбатан узгариши

(%)

2018йилда 2017йилга нисбатан узгариши

(%)

1

Махсулот ишлаб чикариш (амалдаги нархларда)

 

Минг Сум

 

75883318

 

76318259

 

92061543

 

121,3

 

120,6

2

Ун ишлаб чикариш

 

Тонна

 

40008

 

40056

 

31806

 

79,4

 

79,4

3

Омихта-ем ишлаб чикариш

Тонна

33200

31300

19442

58,6

62,1

4

Макарон ишлаб чикариш

Тонна

113

93

-

0,0

 

0,0

5

Уруглик бугдой тайёрлаш

Тонна

19731

20769

20365

103,2

98,1

6

Халк истеъмол моллари

Минг Сум

33089927

33853075

34402900

103,9

101,6

7

Соф фойда

Минг Сум

263561

34275345

4629928

1756,6

-13,5

8

Иш хаки жамгармаси

Минг Сум

5394108

5914807

7760417

143,8

131,2

9

Ишчи-ходимлар сони

Киши

456

456

352

77,2

77,2

10

Мехнат унумдорлиги

Минг Сум

166411

149351

199191

119,7

133,3

11

Уртача ойлик иш хаки

Сум

615209

686149

702350

114,1

102,3

 

- Махсулот ишлаб чикариш  (амалдаги нархларда) 2018 йилда                2017 йилга  нисбатан  15743284(92061543 - 76318259) минг сумга  ёки  17,1%  ортган;

- ун  ишлаб  чикариш  2018 йилда  2017 йилга  нисбатан                                               -8250(31806 - 40056) тоннага  ёки  -25,9 % га камайган;

- омихта ем  ишлаб  чикариш  2018 йилда  2017 йилга  нисбатан                          -11858(19442 - 31300 ) тоннага  ёки  60,9 % га  камайган;

 

 

 

- халк истеъмол моллари  ишлаб  чикаришда  2018 йилда  2017 йилга  нисбатан    549825 (34402900 - 33853075 ) тоннага  ёки  1,6 % га  ортган;

- соф фойда 2018 йилда 2017 йил нисбатан   29645417 (4629928 - 34275345) тоннага  640,3 % га  ортган;

 

 • Корхонада 2019 йил  якуни  буйича  10196 млн. 679 минг сум  соф  фойда  билан  якунланди, рентабеллик  даражаси  10,0 %.

Корхона  ишчи-ходимларини  ижтимоий  мухофаза  килиш  ва  моддий томондан рагбатлантириш, «Фаол инвестицялар ва ижтимоийривожланиш йили»  дастурини   бажариш  максадида   2019 йил  давомида   бир   катор   ишлар   амалга   оширилди .

Жумладан;

-  2 ёшгача  фарзанд  тарбияси  билан  банд  булган  аёлларга                   14768 минг сумни;

-  ишчи - ходимларга  моддий  ёрдам   микдори   15508 минг сумни;

- ишчи-ходимларни санаториялар  ва  даволаш  муассасаларида  даволанишга   1452  минг сумни;

- ишчи-хизматчилар  учун   дори-дармонга   2000 минг сум; 

- 8 март  халкаро  Хотин  кизлар  байрамини  нишонлаш  ва  аёлларни  такдирлашга  3500 минг сумни;

- Навруз, Курбон ва  Руза хайитларида, Мустакилликни  28 йиллиги  байрамларда ишчи-хизматчиларни, нафакахурларни рагбатлантиришга    42533 минг  сумни;

- Янги  йил  муносабати  билан  ишчи-хизматчиларни фарзандларига  «Янги  йил» совгасини  ташкил  этишга  58500 минг  сумни;

-« Фаол инвестицялар ва ижтимоийривожланиш йили »  муносабати  билан   шанбалик   утказишга     36000  минг  сумни;

-« Фаол инвестицялар ва ижтимоийривожланиш йили » дастурига  асосан  спорт   мусобакасига   мукофот  учун   10000 минг  сумни;

- Ишчи – хизматчиларни  уй  шароитини  яхшилаш  учун  моддий  ёрдамга   15509 мингни;

Жами харажатлар  199700 минг  сумни ташкил   этган.

               

 

 

Юкоридаги маълумотлардан куриниб турибдики Вазирлар Махкамасининг 2019 йил 14 октябрдаги 866-сонли карорига асосан  ун ва Монополияга карши курашиш кумитасининг жорий йил 31 октябрдаги 1466/04-22-сонли хатига асосан  омихта ем махсулотларини сотилиши хажми асосий кисми 100%  биржа савдолари  оркали сотувга куйилди.

                  

                         Ишлаб чикаришдаги иктисодий натижа.

Жадвал №6

Курсаткичлар

Улчов бирлиги

2019 йил

2020 йил

(режа)

1

Махсулот сотишдан тушган тушум

минг сум

119064132

150510000

2

Махсулот ишлаб чикариш таннархи

минг сум

95270871

128000700

4

Рентабеллик даражаси

%

10,0

8,0

5

Солик тулагунга кадар фойда

минг сум

12371483

9704999

6

Соф фойда (зарар)

минг сум

10196679

8000164

 

Корхонанинг 2020 йилга режалаштирилган

 асосий иктисодий курсаткичлари

Жадвал №7

К у р с а т к и ч л а р

Улчов

Бирлиги

2020

Йиллик

2020йил

1-чорак

2020йил

2-чорак

2020йил

3-чорак

2020йил

4-чорак

1

Махсулот ишлаб чикариш (амалдаги нархларда)

Минг сум

 

127000000

 

31250000

 

31250000

 

33250000

 

31250000

2

Ун ишлаб чикариш

Тонна

44000

11000

11000

11000

11000

3

Омихта-ем ишлаб чикариш

Тонна

20000

5000

5000

5000

5000

4

Уруглик бугдой тайёрлаш

Тонна

9285

-

-

9285

-

5

Халк истеъмол моллари 

Минг сум

6500000

1625000

1625000

1625000

1625000

6

Соф фойда

Минг сум

8000164

2000000

2000000

2000164

2000000

7

 

Рентабеллик  даражаси

Фоиз

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

8

Иш хаки жамгармаси

Минг сум

6998492

1749623

1749623

1749623

1749623

9

Уртача ишчи-ходимлар сони

Киши

388

388

388

560

410

10

Мехнат унумдорлиги

Сум

810619

202654

202654

202655

202654

11

Уртача ойлик иш хаки

Сум

931531

931531

931531

1117830

931531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Андижондонмахсулот» акциядорлик жамиятида ва  тасарруфидаги  дон  кабул  килиш шахобчаларида  2020 йилда жамият  «Манзили  дастури”га  кайта жихозлаш (реконструкция) ва курилиш учун жамият молиявий холатидан келиб чиккан холда жами  3437,0 млн. сум маблаг сарфлаш  режалаштирилган.

Шундан:

- Пахтаобод ДККШси курилиш-монтаж  ишлари  учун    -  1400,0 млн. сум,

- Жамият худудида футбол майдони курилиш учун    -   250,0 млн. сум,                                                                                     - Маъмурий бинони таъмирлаш  ишлари учун                    -   700,0 млн. сум.

- Сокчилар учун овкатланиш, спорт зал, кийиниш хонаси    - 259,0 млн. сум.

- Ободонлаштириш ишлари учун                                           -    100,0 млн.  сум

- Цехлардаги ишчи хизматчилар учун ювиниш, кийиниш

   хоналарини таъмирлаш ишлари учун                                -     728,0 млн. сум.               

 

Йил  давомида  3437,0 млн. сумлик  асосий  фондларни  ишга  тушуриш  кузда  тутилмокда. 

 

«Андижондонмахсулот»  акциядорлик  жамиятида                        2020 йил  «Бизнес  режа» курсаткичларини    бажариш                        учун  амалга  оширилиши  лозим  булган  ишлар.

 

 1. Узбекистон Республикаси  Вазирлар  Махкамасининг  2013 йил                     14 мартдаги  60-сонли  йигилиш  баёни ижроси асосида   «Уздонмахсулот» АК  тизими  ичидаги  карздорликларни  инкасса оркали  хисоб ракамига  тушуриб,  «Жамгарма»  олдидаги  карздорликларни  кискартириш;
 2. Тизимдан  ташкари  дебитор  карзларни  ундириш                                    (2020 йил  1 январ холатига  41110 млн. сум).

 а). ундирилган   маблагларни  биринчи  навбатда  мавжуд  кредитларни  ёпишга  йуналтириш.

 1. Тулов интизомини  янада  мустахкамлаш, дебитор  ва  кредитор  карздорликларни  кескин  камайтириш, муддати  утган  карздорликларнинг  пайдо  булишига  йул куймаслик  ва  мавжудларини  киска  муддатларда  камайтириш  чораларини  куриш.
 2. Бюджет ва  бюджетдан  ташкари  жамгармалардан  бокиманда  карздорликларни  кескин  камайтириш, банклардан  олинган  тижорат  кредитларини  уз вактида  сундириш  буйича  таъсирчан  чораларни  куриш.
 3. Ун ва  омихта ем махсулотларини  биржа  савдолари  оркали олдиндан 100 фоизли  туловлар асосида сотилишини  таъминлаш, махсулот  айирбошлаш (бартер) операцияларига  катъий  чек  куйиш. 
 4. 2020 йил хосилига таркатилган уруглик дон учун Молия вазирлиги хузуридаги «Жамгарма» томонидан ажратилаётган имтиёзли кредит  маблагларини  фермер  хужаликларидан тулик  кайтариш  чораларни  куриш.

        

 

 1. Корхонага жарима  кулланиши  окибатида  етказилган  зарарларни  регресс  тартибда  айбдор  шахслардан  ундириш.
 2. Корхонада аникланган  дон  камомадлар  буйича  айбдор  шахлардан  келтирилган  зарарни  натура  шаклида  ундириб  олинишини  ва  уларни  урнатилган  тартибда  корхонага  кирим  килинишини   каттик  назоратга  олиш. 
 3. Ишчи  ва  хизматчиларнинг  ойликларини  уз  вактида  берилишини  таъминлаш  ва  муддати  утказилишига  йул  куймаслик  чораларини  куриш.
 4. Корхонани молиявий  согломлаштириш  чораларини  куриш  хамда  пировард  натижа  2020 йилда  ижобий  курсаткичлар  билан  якунлаш  ва  олинадиган  соф фойда микдорини  ошириш.
 5. Лабораторияни модернизациялаш, техник  ва  технологик  жихатдан  янгилаш  максадида  замонавий  асбоб-ускуналар  билан  таъминлаш.   
 6.    Узбекистон  Республикаси Президентининг  2008 йил  28 ноябрдаги  “Иктисодиётнинг  реал  сектори корхоналарини  куллаб-кувватлаш, уларнинг  баркарор ишлашини таъминлаш ва экспорт салохиятини ошириш чора-тадбирлари дастури тугрисида”ги ПФ-4058-сонли  Фармони, Вазирлар Махкамасининг  2015 йил 22 январдаги 8-сонли  карори ижросини  таъминлаш  максадида, жамиятнинг  жорий  2019 йилда ишлаб чикариладиган махсулот таннархини 673,1 млн. сум яъни 10,3 фоизга  кискартириш (кайта  соликка  тортиш  базасига  кушиладиган  харажатларни  тубдан  кискартириш оркали  ва  махсулот  таннархи  харажатларини  камайтириш  оркали).
 7. Жамият  тасарруфидаги   уруглик   тайёрлаш  дон  кабул  килиш  шахобчаларни  дон  кабул  килиш, саралаш  ва  дорилаш  мавсуми  тугагандан  сунг   уруглик  тайёрлаш  цехларини  консервация  килиш. 
 8. 14.  «Жамгарма» хакки  учун  хисобланган   фоиз  карзни  бартараф  килиш.
 9.   15. Жамият ва  шахобчаларда  электр-энергияларидан  окилона  фойдаланиш  ва  харажатларини  кискартириш.
 10. 16. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 4 мартдаги ПФ-4707-сон Фармони ижросини таъминлаш юзасидан Ўздонмахсулот АК нинг 2015 йил 6 мартдаги №-13-сонли буйруғини ижросини бажариш мақсадида,   “Андижондонмаҳсулот” АЖ тегирмон цехида маҳсулот сифатини яхшилаш ҳамда ишлаб чиқариш қувватини ошириш бўйича 2017 йил манзили дастурга асосан  модернизация килиш  ишларини  амалга  ошириш.
 11.    Узбекистон  Республикаси  Вазирлар  Махкамасида  утказилган       2012 йил  5 сентябрдаги  187-сонли  йигилиш  баёнида  Республика ахолисини  сифатли  нон  ва  нон  махсулотлари  билан  таъминлаш  учун  тежамкор  технологиялар  асосида  корхоналарни  модернизация  килиш  вазифаси  топширилган.

 

 

 

 

 «Андижондонмахсулот» АЖи  Тошкент  шахридаги  «Донмахсулотпласт» МЧЖ  оркали Германияда  ишлаб  чикарилган  янги колипли  нон  ва  нон  махсулотлари  ишлаб  чикариш  «ВАХТЕЛЬ» технологиясини  сотиб  олиб, 2013 йил декабрь ойида ишга  туширилди  ва   янги  10 та ишчи  уринлар  ташкил  этилди.

Ушбу Германияда  ишлаб  чикарилган  янги колипли  нон  ва  нон  махсулотлари  ишлаб  чикариш  «ВАХТЕЛЬ» технологиясини ишлаб чикариш  кувватидан  тула  фойдаланиш.

 1. 18. Жамият  дон қабул қилиш шохобчаларига қабул қилинган донларни сифатли сақланишини таъминлаш, ҳамда донларни ёпиқ сиғимларга жойлаштиришни ташкиллаштириш учун дон маҳсулоти корхоналари томонидан 2-дона  замонавий дон юклаш техникасини сотиб олиш.
 2. Жамият дон қабул қилиш шохобчаларига қабул қилинган донларни элеваторларга тез муддатларда ташиб келтиришни, шунингдек дон маҳсулоти корхоналари томонидан қўшимча транспорт хизматлари кўрсатишни ташкиллаштириш учун 4 дона Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқарилаётган “MAN” русумли юк автомашиналарини лизинг асосида сотиб олиш.
 3. 20.  Жамият  Пахтаобод туманида жойлашган дон қабул қилиш ва қайта ишлаш шохобчасини аҳоли истиқомат қиладиган ҳудуддан ташқарида бўлган, темир йўл тармоғи мавжуд жойга кўчириб ўтказиш.
 4.    2 Фойдаланилмаётган  ва ортикча булган асосий фондлар ва товар моддий  бойликларни   сотиш.
 5.     Жамият ва тизимдаги  шахобчалардаги  фойдаланилмаётган  курилиши тугалланмаган объектлар, дуконлар, ортикча  ерларни  сотиш ёки ижарага бериш.

        

 

 

 

 

 

Ишлаб чиқариш директори :                                                       У. Ризаев

Молия-иқтисод ва Махсулот сотиш директори :                     Б. Юсупов

Бош хисобчи :                                                                                  К. Дадажонов

Молия ва иктисод  бўлими бошлиги :                                        О. Шадманов    

Автор: Super User
Категория:

 Э Ъ Л О Н

Хурматли «Andijondonmahsulot» АЖ акциядорлари!

«Andijondonmahsulot» акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги  йиллик  умумий йиғилиши 2021 йил 31 март  куни соат 14-00 да ўтказилади.

Йигилиш уткзиладиган манзил: Андижон ш. Чинобод кўчаси 21-уйда жойлашган жамиятнинг маъмурий биноси.

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 13-00 дан бошланади.

Автор: Super User
Категория:

 

 

“Aндижондонмахсулот”  акциядорлик жамияти

акциядорларининг  2020 йил якуни бўйича  умумий йиғилиши                            

   1-сонли баённомаси

 

2021 йил 31 март соат 14-00

 

   Андижон  шаҳри, Чинобод кўчаси 21- уй.

 

 

Йиғилиш раиси:

А.Н.Норбоев–кузатув кенгаши аъзоси.

Йиғилиш котиби:

Т.С.Кодиров – жамият ходими.

Иштирок этганлар:

“Aндижондонмахсулот”  акциядорлик жамияти акциядорлари ҳамда улар номидан келган вакиллар, жамият кузатув кенгаши ва бошқаруви аъзолари (рўйхатга олиш қайдномаси  бўйича)

 

Жами овоз берувчи акциялар 3 497 090 дона. Йиғилишда иштирок этаётган акциядорлар ва уларнинг вакилларига тегишли овоз берувчи акциялар сони        2845529 дона. Йиғилиш кворуми 81.4 фоиз.

Йиғилиш раислигига А.Норбоев, котиблигига жамият  девонхона ва назорат тахлил бўлими  бошлиғи Т.С.Қодиров   номзодлари таклиф этилди.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши раёсатига кузатув кенгаши аъзолари  А.Норбоев, М.Хожамбердиев ва жамият  бошқарув раиси Б.Ахмедов номзодлари таклиф этилди.

Йиғилиш раиси сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида” ги қонунининг 66-моддасига мувофиқ, овозларни санаб чиқиш, умумий йиғилишда иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун жамият кузатув кенгаши томонидан саноқ комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилишида тасдиқланиши белгиланганлигини билдирди.

Саноқ комиссиясининг таркиби камида уч кишидан иборат бўлиши ҳамда бу таркибга жамият кузатув кенгашининг аъзолари, тафтиш комиссиясининг аъзолари (тафтишчиси), жамият бошқарув раиси, жамият бошқаруви аъзолари, ишончли бошқарувчи, шунингдек ана шу лавозимларга номзоди кўрсатилган шахслар кириши мумкин эмаслиги маълум қилинди.

Йиғилиш раиси акциядорлар томонидан тасдиқлаш учун қуйидаги таркибда саноқ комиссияси аъзоларини таклиф қилди ҳамда очиқ овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради.

Т.Р.

Фамилия, исми ва шарифи

Лавозими

1

Гиёсов Ботиржон Музаффарович

Жамият қимматли қоғозлар мутахассиси.

2

Хамидова Латифахон Фозиловна

Жамият  ходимлар бўлими бошлиғи.

3

Саттарова Мадинахон Вахобжоновна

Жамият иш юритувчиси.

 

 Номзодлар  овозга қўйилди ва таклиф бир овоздан маъқулланди.

 

  Шундан сўнг, йиғилиш раиси  умумий йиғилишни олиб бориш тартиби ва регламентини тасдиқлаш таклифини киритди. Йиғилишда маърузага чиқувчиларга 10 дақиқа, муҳокама учун 5 дақиқа, шунингдек, йиғилишни танафуссиз якунлаш таклиф этилди ва очиқ овоз бериш орқали тасдиқлаб беришларини сўради. Таклиф этилган тартиб ва реглемент бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

           Қуйидаги (кузатув кенгашида тасдиқланган ва олдиндан            акциядорларга тарқатилган) кун тартиби ўқиб эшиттирилди:

 

1) Жамият кузатув кенгашининг 2020 йил якуни бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.

Ахборотчи:     Абдуназар Норбоев  – жамият кузатув кенгаши аъзоси.

 

2) Жамият тафтиш комиссиясининг 2020 йил якуни бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан хулосасини тасдиқлаш.

Ахборотчи:      Ғуломиддин Ахмедов – жамият тафтиш комиссияси раиси.

 

3) Жамиятнинг 2020 молия-хўжалик йили якуни ва йиллик бизнес режанинг бажарилиши тўғрисида  бошқарув раисининг ҳисоботи.

Маърузачи:       Бобиржон Ахмедов  – Жамият бошқарув раиси.

 

4) Жамиятнинг 2020 йил ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда  соф фойдани тақсимлаш;

Ахборотчи:       Козимжон Дадажонов – жамият  бош хисобчиси.

 

5)  Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган бизнес режасини тасдиқлаш.

Ахборотчи:       Иминохунов Набижон – жамият  бош иқтисодчиси.

 

6) Жамият кузатув кенгашини сайлаш.

Ахборотчи:     Абдуназар Норбоев  – жамият кузатув кенгаши аъзоси.

 

7) Жамият тафтиш комиссиясини сайлаш.

Ахборотчи:     Абдуназар Норбоев  – жамият кузатув кенгаши аъзоси.

 

8) Жамият бошқаруви раиси билан тузилган меҳнат шартномасини бир йилга узайтириш.

Ахборотчи:     Абдуназар Норбоев  – жамият кузатув кенгаши аъзоси.

 

9) Жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш.

Ахборотчи:     Ботиржон Гиёсов – жамият  қимматли қоғозлар мутахассиси.

 

 

 

10) 2021 йилга жамият ташқи аудиторини ва унинг хизматлари учун тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.

Ахборотчи:    Козимжон Дадажонов – жамият  бош хисобчиси.

 

  11) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 августдаги ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2020 йил якуни бўйича жамиятнинг ишлаб чиқаришни махаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг хисоботини эшитиш.

Ахборотчи:  Бахромжон Юсупов – Молия иктисод ва махсулот сотиш директори.

 

  12) Корхоналарда харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, махаллий махсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини хисобга олган холда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш.

Ахборотчи:    Халимжон Мехмонов – Ташқи аудит аудитори.

 

13) Корпоратив бошқарув Кодекси талабларига мувофиқ жамиятда 2020 йил якуни бўйича мустақил ташкилот томонидан ўтказилган корпоратив бахолаш бўйича хулосасини эшитиш.

Ахборотчи:       Ботиржон Ғиёсов – жамият  қимматли қоғозлар мутахассиси.

 

14) Давлат рўйхатидан чиқарилиб, фаолияти тугатилган юридик шахсларнинг кўп йиллардан буён ундирилмасдан келаётган умидсиз, муддати ўтган дебитор қарздорликларини, юридик шахс тугатилганлиги хақидаги тегишли хужжатларга асосан жамият балансидан чиқариш.

Ахборотчи:        Ғаниев Адхамжон – жамият  юристи.

 

15) Жамиятга тегишли “Андижондони” УК ни номини хамда мулкчилик шаклини ўзгартириш тўғрисида.

Ахборотчи:       Ботиржон Ғиёсов – жамият  қимматли қоғозлар мутахассиси.

 

16) Жамиятда 2020 йил давомида килинган хомийликларни тасдиклаш.

Ахборотчи:        Козимжон Дадажонов – жамият  бош хисобчиси.

 

        17) Жамият балансида бўлган Пахтаобод туманида жойлашган “Гузар мажмуаси” ни  белгиланган тартибда сотиш тўғрисида.

       Ахборотчи:        Ғаниев Адхамжон – жамият  юристи.

 

            Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан  йиғилиш  раиси А.Норбоев сўзга чиқиб,  2020 йил давомида олти маротаба кузатув кенгаши аъзолари йиғилиши ўтказилганлиги, шунингдек, ушбу йиғилишларда жамият фаолияти билан боғлиқ ҳамда жамиятни янада ривожлантириш борасида устувор вазифалар белгилаб олинганлигини гапириб ўтди (кузатув кенгаши ҳисоботи ёзма равишда илова этилади).  

 

 

 Таклиф этилган кун тартибидаги биринчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

                               Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р

тарафдорлар

Қаршилар

бетарафлар

1

2 845 529 (100 фоиз)

Йўқ

йўқ

 

 

 

 

 

 

         Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан жамият тафтиш комиссияси раиси Ғ.Ахмедов сўзга чиқиб, 2020 йил давомида жамиятда амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисобот берди. (ҳисоботи илова қилинди)

         Йиғилиш иштирокчилари фикр-мулоҳозаларидан сўнг, раислик этувчи кун тартибидаги иккинчи масалани овозга қўйиш таклифини билдирди.

           Таклиф этилган кун тартибидаги иккинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.             

                                  Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р

Тарафдорлар

қаршилар

бетарафлар

2

2 845 529 (100 фоиз)

йўқ

йўқ

 

            Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан 2020 йилда жамият фаолиятига раҳбарлик қилган Б.Б.Ахмедов сўзга чиқиб, жамиятда бажарилган ва амалга ошмай қолган барча ишлари тўғрисида батафсил маълумот бериб ўтди (ҳисобот илова қилинади).

Таклиф этилган кун тартибидаги учинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

                               Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р

Тарафдорлар

Қаршилар

бетарафлар

3

2 845 529 (100 фоиз)

Йўқ

йўқ

 

 

 

 

 

 

               Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан, жамият бош ҳисобчиси К.Дадажонов  сўзга чиқиб, бошқарув томонидан жамият даромадини ошириш борасида аниқ, режали чора-тадбир амалга оширилганлиги боис ўтган 2020 йил фаолияти натижалари қониқарли якунлаганлигини таъкидлади.

           Шу билан бирга, жамиятнинг  ўз маблағлари ва акциядорлик жамияти мажбуриятлари унинг актив  манбаи бўлиб, уларнинг ҳисоб рақамларида акс эттирилиши бухгалтерия ҳисоби тамойилларига мос келиши, балансининг халқаро талабларга мос ҳолда юритилиши якуний молиявий натижаларнинг тўғри аниқланишига асос бўлиши, ўтказилган таҳлил ва текширувлар натижасида жамият бухгалтерия балансининг ошкоралиги таъминланганлиги ҳамда мазкур ҳолатни жамиятнинг  2020 йилги молиявий натижаларини текширувидан ўтказган “Иқтидор Аудит Информ” МЧЖ аудит ташкилоти хулосаларида ҳам ёритилганлиги маълум қилинди.

 

 

 

 Шунга мувофиқ, “Андижондонмахсулот” акциядорлик жамияти 2020 йилни  молиявий хўжалик фаолиятини 15 млрд. 722 миллион 879 минг сўм соф фойда билан якунлаганлиги, ушбу соф фойдани жамият кузатув   кенгашининг тавсиясига асосан 15 722 762 600 (ўн беш миллиард етти юз йигирма икки миллион етти  юз олтмиш  икки  минг олти юз) сўмини олдинги йилдаги  зарарни қоплашга, колган  116 400 (бир юз ўн олти минг тўрт юз) сўмини жамиятнинг имтиёзли акцияларига 40 сўмдан  дивиденд тўлашни  таклиф қилди.

Йиғилиш иштирокчилари муҳокамаси эшитилгандан сўнг, раислик этувчи кун тартибидаги ушбу  масалани овозга қўйиш таклифини берди:

          Таклиф этилган кун тартибидаги туртинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.                   

          

 

                                    Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р

Тарафдорлар

Қаршилар

бетарафлар

 4

2 845 529 (100 фоиз)

Йўқ

йўқ

       

         Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан жамият иқтисодчиси Н.Иминохунов жамият бошқаруви томонидан 2021 йил учун тайёрланган бизнес-режани акциядорларга ўқиб эшиттирди хамда тасдиқлаб беришларни сўради.

         Йиғилиш иштирокчилари фикр-мулоҳозаларидан сўнг, раислик этувчи кун тартибидаги бешинчи  масалани овозга қўйиш таклифини билдирди:

           Таклиф этилган кун тартибидаги бешинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.             

                                  Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р

Тарафдорлар

Қаршилар

бетарафлар

5

2 845 529 (100 фоиз)

Йўқ

йўқ

 

 Кун тартибидаги олтинчи хамда еттинчи масалалар юзасидан, йиғилиш раиси, умумий йиғилиш муҳокамасига Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг    63-моддасига мувофиқ, жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин ўттиз кундан кечиктирмай, агар жамият уставида бундан кечроқ муддат белгиланмаган бўлса, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси (тафтишчилиги)га бу органнинг таркибидан ошмайдиган миқдорда номзодлар кўрсатишга ҳақлилигини билдирди.

Қонунда белгиланган муддатда кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар таклифи берилган бўлиб, ушбу номзодлар қуйидаги тартибда кумулятив овозга қўйилди:

 

 

 

 

т/р

Фамилия, исми ва шарифи

Лавозими

Овозлар

Сони

6.1

Узаков Шухрат Аъламович

 

“Ўздонмаҳсулот” АК бошкарув раиси уринбосари

3 199 589

6.2

Норбоев Абдуназар Норбой-ўғли

 

“Ўздонмаҳсулот” АК бошқарма бошлиги

3 104 589

6.3

Абдуллаев Росул Абдулазизович

 

“Ўздонмахсулот” АК етакчи мутахассиси

3 104 589

6.4

Камилов Аброр Анварович

 

“Ўздонмахсулот” АК етакчи мутахассиси

3 104 589

6.5

Турдиев Хамидулло Лутфуллаевич

 

“АГАМА” МЧЖ КК рахбари

2 468 450

 

6.6

Хожамбердиев Махамадкосим Мамадумарович

 

“Ал-Мафранд» МЧЖ бош хисобчиси

2 468 449

6.7

Ташматов Сардоржон Нуманджанович

“Афро Метан” МЧЖ бош хисобчиси

2 468 448

 

Қонунда белгиланган муддатда тафтиш комиссияси аъзолигига номзодлар таклифи берилган бўлиб, ушбу номзодларга  қуйидаги тартибда овоз берилди:

Таклиф этилган кун тартибидаги еттинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

                                                Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р

Фамилия, исми ва шарифи

Лавозими

Тарафдор-лар

Қарши-лар

Бета-рафлар

7.1

Лутфуллаев Халилулло Хамидулло угли

«АГАМА» МЧЖ  хисобчи

2 845 529 (100 фоиз)

Йўқ

Йўқ

7.2

Ахмедов Гуламедин Зайнабидинович

«АГАМА» МЧЖ бош хисобчи

2 845 529 (100 фоиз)

Йўқ

Йўқ

7.3

Артиков Камилджан Фозилович

«САМО-РС» МЧЖ хисобчи

2 845 529 (100 фоиз)

Йўқ

Йўқ

 

Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан  йигилиш  раиси А.Норбоев сўз олиб, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ акциядорлик  жамиятларининг  бошқарув  раиси  ўз  лавозимига бир йил муддатга

 

 

 

ёлланиши  ва  у билан шу муддатга меҳнат шартномаси имзоланиши мумкинлиги тўғрисида тўхталиб, Ахмедов Бобиржон Бахтиярович номзодини “Андижондонмахсулот”  акциядорлик   жамиятига   раҳбарлик    қилиши    юзасидан

таклиф киритди. Бошқарув раиси билан меҳнат шартномасини бир йилга яъни, акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишига қадар узайтириш  таклифини берди.

         Кун тартибидаги масала юзасидан йиғилиш иштирокчилари фикр, муносабат билдиришларини сўради ва муҳокамалардан сўнг овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги саккизинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

                               Овоз бериш натижалари қуйидагича бўлди:

т/р

тарафдорлар

Қаршилар

Бетарафлар

8

2 845 529 (100 фоиз)

Йўқ

Йўқ

 

 

 

 

 

 

       Кун тартибидаги туккизинчи масала буйича Б.Ғиёсов сўзга чиқиб “Андижондонмахсулот”  акциядорлик жамиятининг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги ички Низомнинг иккинчи хамда учинчи бобларига асосан амалга ошириш таклифини  билдирди. Муҳокамадан сўнг, йиғилиш раиси кун тартибидаги тўккизинчи масалани овозга қўйди:

Таклиф этилган кун тартибидаги тўккизинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

                                       

                                        Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р

Тарафдорлар

Қаршилар

бетарафлар

9

2 845 529 (100 фоиз)

Йўқ

йўқ

 

         Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан жамият бош хисобчиси К.Дадажонов сўзга чиқиб, 2021 йил учун  жамиятга 4 та аудиторлик ташкилоти томонидан ўзининг тижорат таклифлари билан мурожаат қилганлиги, ушбу аудиторлик ташкилотларининг тўлиқ номлари ва хизмат хақи таклифлари бюллетенда кўрсатиб ўтилганлиги тўғрисида гапириб, йиғилиш қатнашчиларига ушбу масалада ўз фикрларини билдиришларини сўради.

Йиғилиш раиси кун тартибидаги ўнинчи масалани овозга қўйди:

                                        Овоз бериш натижалари қуйидагича:

 

т/р

Аудиторлик ташкилотининг номи

Хизмат курсатиш суммаси

Тарафдор-лар

Қарши-лар

Бета-рафлар

10.1

Андижон ш. «Аудит-Алфа» МЧЖ

16,0 миллион сўм

Йўқ

2 845 529 (100 фоиз)

Йўқ

10.2

Тошкент ш. «Аудит-Уммон» МЧЖ

18,0 миллион сўм

Йўқ

2 845 529 (100 фоиз)

Йўқ

10.3

Тошкент ш. «Иктидор Аудит Информ» МЧЖ

14,5 миллион сўм

2 845 529 (100 фоиз)

Йўқ

Йўқ

 

10.4

Андижон ш. «Финанс Аудит» МЧЖ  АТ

15,0 миллион сўм

Йўқ

2 845 529 (100 фоиз)

Йўқ

 

         Кун тартибидаги ўн биринчи масала юзасидан,  жамиятнинг  Молия иктисод ва махсулот сотиш директори Б.Юсупов “Андижондонмахсулот”  акциядорлик жамиятининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича директорининг 2020 йил якуни бўйича ҳисоботини ўқиб эшиттирди. Шундан сўнг йиғилиш раиси муҳокама қилинган ҳисоботни овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги ўн биринчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

 

                                       Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р

тарафдорлар

Қаршилар

Бетарафлар

11

2 845 529 (100 фоиз)

Йўқ

йўқ

 

     Кун тартибидаги ўн иккинчи масала юзасидан Андижон ш. “Финанс Аудит” МЧЖ  АТ вакили Х.Мехмонов жамиятнинг харидлар жараёнидаги шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлиги бўйича берилган хулосани йиғилиш иштирокчилари муҳокомасига ҳавола этди.

        Йиғилиш иштирокчиларига баён қилинган аудиторлик ташкилоти хулосаси муҳокамадан сўнг овозга қўйиш таклифини берди:

Таклиф этилган кун тартибидаги ўн иккинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

                                   Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р

тарафдорлар

   Қаршилар

бетарафлар

 12

              2 845 529  (100 фоиз)

        Йўқ

                   йўқ

 

           Кун тартибидаги  ўн учинчи масала юзасидан жамият кимматли когозлар мутахасиси Б.Ғиёсов сўзга чиқиб, корпоратив бошқарув кодекси талабларига муофиқ, 2020 йил якуни  буйича “Идрок”  МЧЖ  томонидан жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича берилган “қониқарли” хулоса билан йиғилиш қатнашчиларини таништирди.

            Шундан сўнг йиғилиш раиси ушбу хулосани овозга қўйиш таклифини берди:

 

 

 

 

 Таклиф этилган кун тартибидаги ўн учинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

 

                                       Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р

Тарафдорлар

Қаршилар

бетарафлар

13

2 845 529  (100 фоиз)

йўқ

йўқ

 

Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала юзасидан жамият хуқуқшуноси А.Ғаниев жамият олдида кўп йиллардан буён ундирилмасдан келинаётган умидсиз, муддати ўтган дебитор қарздорликлари мавжуд, аммо давлат рўйхатидан чиқарилиб, фаолияти тугатилган юридик шахсларни “юридик шахс тугатилган”лиги (ҳудудий ҳокимликни қарори, статистика бошқармаси маълумоти ёки суднинг қарори) тўғрисидаги тегишли ҳужжатларга асосан жамият балансидан чиқариш масаласини билдирди.

            Шундан сўнг йиғилиш  раиси ушбу масала бўйича юқорида айтиб ўтилган  “юридик шахс тугатилган”лиги тўғрисидаги асосли ҳужжатларни тўлиқ жамланиши, мавжуд камчиликлар бартараф этилишига корхона ҳуқуқшуноси ва бош ҳисобчиси шахсан масъул эканликларини гапириб ўтди.

Шундан сўнг ушбу масала ҳам овозга қўйилди.

Таклиф этилган кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.

 

                                        Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р

Тарафдорлар

Қаршилар

бетарафлар

14

2 845 529  (100 фоиз)

Йўқ

йўқ

 

            Кун тартибидаги ўн  бешинчи  масала юзасидан жамият кимматли когозлар мутахасиси Б.Ғиёсов  сўзга чиқиб, 2008 йилда ташкил қилинган жамият тасарруфидаги “Андижондони” Унитар корхонасини масъулияти чекланган жамиятга айлантиришни хамда унинг номини хам ўзгартиришни таклиф қилди.  

        Йиғилиш иштирокчилари фикр-мулоҳозаларидан сўнг, раислик этувчи кун тартибидаги ўн  бешинчи   масалани овозга қўйиш таклифини билдирди:

           Таклиф этилган кун тартибидаги ўн  бешинчи масала бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.             

                                  Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р

Тарафдорлар

Қаршилар

бетарафлар

15

2 845 529 (100 фоиз)

Йўқ

йўқ

 

       Кун тартибидаги ўн  олтинчи  масала юзасидан жамият бош хисобчиси 2020 йил

давомида жамият томонидан қилинган хомийликлар билан йиғилиш қатнашчиларини таништириб ўтди ва ушбу хомийликларни тасдиқлаб беришларини сўради.  Ушбу масала бўйича сўзга чиққан кузатув кенгаши аъзоси

 

 

Х.Турдиев  қилинган хамда бундан кейин қилинадиган хомийликлар тўғрисида тўхталиб, 50,0 миллион сўмгача бўлган хомийликларни, тегишли давлат ташкилотларидан ёзма хужжатлар (топшириқлар) олинганидан сўнг  жамият бошқарув хайъатига ваколат беришни таклиф қилди.

        Йиғилиш иштирокчилари фикр-мулоҳозалари ва таклифларини инобатга олган холда раислик этувчи кун тартибидаги ўн  олтинчи   масалани овозга қўйди:

           Кун тартибидаги ўн олтинчи масала таклифларни инобатга олган холда бир овоздан маъқулланди. Қарши ва бетарафлар бўлмади.             

                                  Овоз бериш натижалари қуйидагича:

т/р

Тарафдорлар

Қаршилар

бетарафлар

16

2 845 529 (100 фоиз)

Йўқ

йўқ

 

 

             Кун  тартибидаги  ўн  еттинчи  масала бўйича йиғилиш раиси сўз олиб,  ушбу масала бугунги кунда низоли бўлиб турганлиги боис  ушбу масалани  кейинги йиғилишлардан бирига қолдиришни таклиф қилди.

           Кун тартибидаги ўн еттинчи масала юкоридаги таклифни инобатга олган холда бир овоздан маъқулланди, яъни кўрилмасдан колдирилди.

 

Кун тартибидаги масалалар бўйича маърузачи ва музокарага сўзга чиққанларнинг таклиф ва мулохазаларини хамда саноқ комиссиясиниг хулосасини эшитиб, акциядорларнинг умумий йиғилиши

 

Қ А Р О Р   Қ И Л А Д И:

 

 1. “Андижондонмахсулот” АЖ кузатув кенгашининг 2020 йил якуни бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан берган ҳисоботи тасдиқлансин.
 2. “Андижондонмахсулот” АЖ тафтиш комиссиясининг 2020 йил якуни бўйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан берган хулосаси тасдиқлансин.
 3. 3. “Андижондонмахсулот” АЖ нинг 2020 молия-хўжалик йили якуни ва йиллик бизнес режанинг бажарилиши тўғрисида бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин.
 4. “Андижондонмахсулот” АЖ фаолиятининг 2020 йилдаги якуний бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин ҳамда жамиятнинг 15 млрд. 722 миллион 879 минг сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:

     -  116 400 (бир юз ун олти минг турт юз) сўми жамиятнинг имтиёзли акцияларига 40 сўмдан  дивиденд тўлашга ажратилсин. Дивидендларни тўлов шакли юридик шахсларга  пул ўтказиш йўли билан, жисмоний шахсларга нақд пул, пластик карточкага пул ўтказиш хамда бошқа қонуний йўл орқали тўлансин ҳамда дивидендларни тўлаш муддати 2021 йил 31 майга қадар қилиб белгилансин.

 

 

    -    қолган 15 722 762 600 (ўн беш миллиард етти юз йигирма икки миллион етти  юз олтмиш  икки  минг олти юз) сўми олдинги йилдаги  зарарни қоплашга йўналтирилсин.

 1. Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган бизнес режаси тасдиқлансин.

 

 1. Кумулятив овоз бериш натижаларига кўра қуйидаги шахслар жамият кузатув кенгаши аъзолари этиб сайлансин:

 

-  Узаков Шухрат Аъламович

-  Норбоев Абдуназар Норбой ўғли

-  Камилов Аброр Анварович

-  Абдуллаев Росул Абдулазизович

-  Турдиев Хамидулло Лутфуллаевич

-  Хожамбердиев Махамадкосим Мамадумарович

-  Ташматов Сардоржон Нуманджанович

 

 1. Жамият тафтиш комиссиясига қуйидагилар сайлансин:

 

-  Лутфуллаев  Халилулло Хамидулло угли

-  Ахмедов Гуламедин Зайнабидинович

-  Артиков Камилджан Фозилович

 

 1. 8. Ахмедов Бобиржон Бахтиярович билан кузатув кенгаши ўртасида акциядорларнинг 2021 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишига қадар “Андижондонмахсулот” акциядорлик жамиятининг бошқарув раислигига меҳнат шартномаси тузилсин.
 2. “Андижондонмахсулот” акциядорлик жамиятининг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги ички Низомнинг иккинчи хамда учинчи бобларига  асосан  тақдирлансин.

 

 1. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитори этиб энг куп овоз олган Тошкент ш. “Иктидор Аудит Информ” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизмат хақини энг кўп миқдори 14 500 000 (ўн тўрт миллион беш  юз минг)  сўм қилиб белгилансин.
 2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 вгустдаги ПҚ-4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2020 йил якуни бўйича “Андижондонмахсулот” акциядорлик жамияти бошқаруви раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг ҳисоботи  маъқуллансин. 
 3. “Андижондонмахсулот” акциядорлик жамиятининг харидлар жараёнидаги шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлиги бўйича ташқи аудит яъни  “Финанс Аудит” МЧЖ нинг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

 

 

 1. Корпоратив бошқарув кодекси талабларига мувофиқ, жамиятда 2020 йил якуни бўйича мустақил ташкилот томонидан ўтказилган корпоратив фаолиятни баҳолаш юзасидан берилган хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
 2. Давлат рўйхатидан чиқарилиб, фаолияти тугатилган юридик шахсларнинг кўп йиллардан буён корхона олдида ундирилмасдан келинаётган умидсиз, муддати ўтган дебитор қарздорликларини (юридик шахс тугатилганлиги ҳақидаги тегишли ҳужжатларга асосан) балансдан чиқаришга ҳуқуқий асосларни тайёрлаб, жамлаш ишларни амалга ошириш ички аудиторлик хизмати, бош ҳисобчи ва ҳуқуқшунослар зиммасига юклатилсин.
 3. Жамиятга тегишли “Андижондони” УК ни номини ва мулкчилик шаклини ўзгартиришга рухсат берилсин.
 4. “Андижондонмахсулот” АЖ да 2020 йил давомида қилинган барча хомийликлар тасдиқлансин хамда бундан кейин 50,0 миллион сўмгача бўлган хомийликларни амалга ошириш ваколати жамият бошқарувига берилсин.

 

 

 

Йиғилиш раиси:

 

А.Н.Норбоев

 

 

 

 

Котиби:

 

Т.С.Кодиров

 

 

 

 

 

Баённома тайёрланган сана:   ____ апрель   2021  йил.

 --------------------------------------------------------

«Andijondonmahsulot»  акциядорлик жамияти

акциядорларининг навбатдаги  умумий йиғилиши

Б А Ё Н Н О М А С И № 1/20

 

31  март  2020 йил                                   соат 11-00                                      Андижон шахри,

                                                                                                                                                                       Чинобод кўчаси 21-уй.

 

     Акциядорлик  жамиятининг  жами  акциялари сони 3 500 000 дона

      Акциядорлик жамиятининг жами овоз бериш хуқуқига эга акциялари сони 3 497 090 дона.

     Йиғилишда 3 162 179 та овозга  эга  акциядор ва уларнинг вакиллари иштирок этдилар.

     Йиғилиш ваколати  (кворум) - 90,42 фоиз.

 

Йиғилиш хайъати

 1. Носиров Иброхимжон Нурмухамматович –  жамият кузатув кенгаши раиси.
 2. Хожамбердиев Махамадкосим Мамадумарович –  жамият кузатув кенгаши аъзоси.
 3. Ахмедов Бобиржон Бахтиярович – жамият бошқарув раиси.

 

Йиғилиш раиси: Носиров Иброхимжон Нурмухамматович – кузатув кенгаши раиси.

     Йиғилиш котиби: Кодыров Тохтасинжон Сабиржанович – жамият ходими.

 

Саноқ комиссияси

 1. Хамидова Латифахон Фозиловна – жамият ходими.
 2. Саттарова Мадинахон Вахобжоновна – жамият ходими.
 3. Ғиёсов Ботиржон Музаффарович – жамият ходими.

 

ЙИҒИЛИШ  КУН  ТАРТИБИ  ВА  РЕГЛАМЕНТИ:

 

 1. Жамиятнинг 2019-йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият бошқарув раисининг хисоботини тасдиқлаш.

          Маърузачи:  жамият бошқарув раиси Б. Ахмедов  - 10 минут.

 1. 2019 йил якуни бўйича бошқарув раисининг ишлаб чиқаришни махаллийлаштириш, саноатда корперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг хисоботини эшитиш.

            Маърузачи: Ишлаб чиқаришни махаллийлаштириш, саноатда  корперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директор У.Ризаев - 10 минут.

 1. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш.

            Ахборотчи:  жамият  бош хисобчиси К.Дадажонов - 5 минут.

 1. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш.

            Ахборотчи: жамият тафтиш комиссияси раиси Х.Турдиев - 5 минут.

 1. Жамият Кузатув кенгашининг 2019 йил якуни бўйича хисоботини тасдиқлаш.

            Ахборотчи: жамият кузатув кенгаши раиси И.Носиров - 5 минут.

 1. Жамият ташқи аудиторининг 2019 йил молия-хўжалик  якуни бўйича хулосасини тасдиқлаш. 

            Ахборотчи: «Иктидор Аудит Информ» МЧЖ АТ вакили Х.Мехмонов - 5 минут.

 1. Жамиятда харидлар жараёнини шаффофлиги асослилиги, шу жумладан,махаллий махсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини хисобга олган холда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисидаги ташқи аудит хулосасини кўриб чиқиш.

           Ахборотчи: «Иктидор Аудит Информ» МЧЖ АТ вакили Х.Мехмонов - 5 минут.

 1. Жамиятнинг 2019  йил якуни бўйича олинган соф фойда таксимоти тўғрисида.

           Ахборотчи:  жамият  ходими Б.Гиёсов - 5 минут.

 

 

 

 

 1. Жамият Кузатув кенгаши билан бошқарув раиси ўртасида тузилган ишга ёллаш хақидаги мехнат шартномаси муддатини бир йилга узайтириш  тўғрисида.

            Ахборотчи: жамият кузатув кенгаши раиси И.Носиров - 5 минут.

 1. Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига тўланадиган хакнинг энг кўп миқдорини белгилаш.

                 Ахборотчи:  жамият  бош хисобчиси К.Дадажонов - 5 минут.

 1. Жамиятнинг 2020 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.

           Ахборотчи: жамият бош иктисодчиси О.Шодмонов - 5 минут.

 1. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

           Ахборотчи:  жамият  ходими Б.Гиёсов - 5 минут.

 1.  Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

           Ахборотчи:  жамият  ходими Б.Гиёсов - 5 минут.

 1.  Жамият балансида улуши бўлган нон,макарон,қандолат ишлаб чиқариш ва транспорт хизмати кўсатувчи корхоналардан ташқари, барча турдаги корхоналар хамда бўш турган бино ва иншоатларни қонунчиликда белгиланган тартибда сотиш.

           Ахборотчи:  жамият  бош хисобчиси К.Дадажонов - 5 минут.

 1.  Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбат-лантириш тўғрисида” ги  ички Низомига узгартириш киритиш тугрисида.

      Ахборотчи:  жамият  ходими Б.Гиёсов - 5 минут.

 1. Жамият балансидаги ва жамиятга қарашли корхоналардаги эскирган, яроксиз асосий воситалар хамда транспорт воситаларини белгиланган тартибда хисобдан чиқариш тугрисида.

                Ахборотчи:  жамият  бош хисобчиси К.Дадажонов - 5 минут.

 

Йиғилиш давомида музокаралар учун 5 минутдан.

           Савол-жавоблар учун 5 минутдан.

     Кун тартибидаги масала бўйича қарор қабул қилишга 15 минут вақт белгиланди.

 

Кун тартибидаги 1-масала юзасидан жамият бошқарув раиси Б.Ахмедов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2019 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича  маъруза қилди. (маъруза матни илова қилинди)

Кун тартибидаги 2-масала бўйича ишлаб чиқаришни махаллийлаштириш, саноатда корперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директор У.Ризаев сўз олиб, 2019 йил якуни бўйича ўзининг хисоботини ўқиб эшиттирди. (хисоботи илова қилинди)

            Кун тартибидаги 3-масала юзасидан жамият бош хисобчиси К.Дадажонов сўзга чиқди. У жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик баланси ва молиявий натижалар хисоботи билан акциядорларни таништирди. (йиллик баланс ва молиявий натижалар хисоботи  илова қилинади)

            Кун тартибидаги 4-масала юзасидан жамият тафтиш комиссияси раиси Х.Турдиев 2019 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг хисоботини ўқиб эшиттирди.

            Кун тартибидаги 5-масала бўйича кузатув кенгаши аъзоси М.Хожамбердиев жамият кузатув кенгаши томонидан 2019 йил давомида амалга оширилган ишлар ва ўтказилган йигилишлар юзасидан хисобот берди.

            Кун тартибидаги 6,7-масалалар бўйича  «Иктидор Аудит Информ» МЧЖ шаклидаги аудиторлик ташкилоти вакили Х.Мехмонов сўзга чиқиб,  2019  йил якуни бўйича жамиятга берилган аудитор хулосаси хамда хисоботини ўқиб эшиттирди.

            Кун тартибидаги 8-масала юзасидан жамият ходими Б.Гиёсов сўзга чиқиб, кузатув кенгашининг тавсиясига асосан  2019 йил якуни бўйича олинган 14 262 609 000 (ўн тўрт миллиард икки юз олтмиш икки миллион олти юз тўққиз минг) сум соф фойданинг 14 262 492 600 (ўн тўрт миллиард икки юз олтмиш икки миллион тўрт  юз тўқсон икки  минг олти юз) сумини олдинги йилдаги  зарарни қоплашга, 116 400 (бир юз ўн олти минг тўрт юз) сўмини жамиятнинг имтиёзли акцияларига 40 сўмдан  дивиденд тўлашни  таклиф қилди.

            Кун тартибидаги 9-масала юзасидан «Уздонмахсулот» АК вакили  И.Носиров сўз олиб,

 

 

 

Компаниянинг тавсиясига асосан жамият Кузатув кенгаши билан бошқарув раиси Ахмедов Бобиржон Бахтиярович ўртасида тузилган ишга ёллаш тўғрисидаги мехнат шартномаси муддатини бир йил муддатга узайтиришни таклиф қилди.

            Кун тартибидаги 10-масала юзасидан жамият бош хисобчиси К.Дадажонов сўзга чиқиб, 2019 йил учун  жамиятга 3 та аудиторлик ташкилоти томонидан ўзининг тижорат таклифлари билан мурожаат қилганлиги, ушбу аудиторлик ташкилотларининг тўлиқ номлари ва хизмат хақи таклифлари бюллетенда кўрсатиб ўтилганлиги тўғрисида гапириб, йиғилиш қатнашчиларига ушбу масалада ўз фикрларини билдиришларини сўради.

            Кун тартибидаги 11-масала юзасидан О.Шодмонов жамият бошқаруви томонидан 2019 йил учун тайёрланган бизнес-режани акциядорларга ўкиб эшиттирди хамда тасдиқлаб беришларни сўради.

Кун тартибидаги 12,13-масалалар бўйича  «Уздонмахсулот» АК вакили  И.Носиров жамият кузатув кенгаши хамда тафтиш комиссия аъзолигига қўйилган номзодларни  акциядорларга таништирди ва бюллетенлар орқали ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги 14-масала юзасидан жамият иқтисодий масалалар бўйича директори Б.Юсупов сўзга чиқиб, хозирда фойдаланилмай турган жамиятга қарашли Пахтаобод туманидажойлашган туйхона бино-иншоатларини белгиланган тартибда сотишга рухсат беришни сўради.

Кун тартибидаги 15-масала бўйича Б.Гиёсов  сўз олиб, жамиятнинг  “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рагбатлантириш тўгрисида” ги  ички низомига киритилаётган ўзгартиришлар матнини ўқиб эшиттирди хамда ушбу ўзгартиришларни  йигилиш қатнашчиларидан тасдиқлаб беришларини сўради.

Кун тартибидаги 16-масала юзасидан жамият бош хисобчиси К.Дадажонов сўзга чиқиб, жамият балансидаги ва жамиятга қарашли корхоналардаги эскирган, яроқсиз асосий воситалар хамда транспорт воситаларини белгиланган тартибда хисобдан чиқаришга рухсат беришни сўради.

           Шундан сўнг кун тартибидаги масалалар бўйича овоз беришга ўтилди.

Акциядорларга тарқатилган бюллетенларда кун тартибига қўйилган масалалар юзасидан ўз  муносабатларини билдиришлари сўралди.

Овоз бериш натижалари бўйича сўз саноқ комиссияси раиси Б.Ғиёсовга берилди.

(Саноқ комиссиясининг баёни илова қилинади).

 

Кун тартибидаги масалалар бўйича маърузачи ва музокарага сўзга чиққанларнинг таклиф ва мулохазаларини хамда саноқ комиссиясиниг хулосасини эшитиб, акциядорларнинг умумий йиғилиши

 

Қ А Р О Р   Қ И Л А Д И:

 

 1. Жамиятнинг 2019 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият бошқарув раисининг хисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 162 179 овоз – 100%,  қарши, бетарафлар йўқ).

 

 1. 2019 йил якуни бўйича бошқарув раисининг ишлаб чиқаришни махаллийлаштириш, саноатда корперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорининг хисоботини маъкуллансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 162 179 овоз – 100%,  қарши, бетарафлар йўқ).

 

 1. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 162 179 овоз – 100%,  қарши, бетарафлар йўқ).

 

 1. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 162 179 овоз – 100%,  қарши, бетарафлар йўқ).

 

 

 

 1. Жамият Кузатув кенгашининг 2019 йил якуни бўйича хисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 162 179 овоз – 100%,  қарши, бетарафлар йўқ).

 

 1. Жамият ташқи аудиторининг 2019 йил молия-хўжалик якуни бўйича хулосаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 162 179 овоз – 100%,  қарши, бетарафлар йўқ).

 

 1. Жамиятда харидлар жараёнини шаффофлиги асослилиги, шу жумладан,махаллий махсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини хисобга олган холда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисидаги ташқи аудитнинг хулосаси маъкуллансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 162 179 овоз – 100%,  қарши, бетарафлар йўқ).

 

 1. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича олган 14 262 609 000 (ун турт миллиард икки юз олтмиш икки миллион олти юз туккиз минг) сум соф фойданинг 14 262 492 600 (ун турт миллиард икки юз олтмиш икки миллион турт юз туксон икки  минг олти юз) сумини олдинги йилдаги  зарарни коплашга, 116 400 (бир юз ун олти минг турт юз) сумни жамиятнинг имтиёзли акцияларига 40 сўмдан  дивиденд тўлашга ажратилсин. Дивидендларни тўлов шакли юридик шахсларга  пул ўтказиш йўли билан, жисмоний шахсларга нақд пул, пластик карточкага пул утказиш хамда бошқа қонуний йул оркали тўлансин ҳамда дивидендларни тўлаш муддати 2020 йил 31 майга қадар қилиб белгилансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 162 179 овоз – 100%,  қарши, бетарафлар йўқ).

 

 1. Жамият Кузатув кенгаши билан бошқарув раиси Ахмедов Бобиржон Бахтиярович ўртасида тузилган ишга ёллаш хақидаги мехнат шартномаси муддати бир йилга узайтирилсин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 162 179 овоз – 100%,  қарши, бетарафлар йўқ).

 

 1. Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитори этиб энг куп овоз олган Тошкент ш. «Иктидор Аудит Информ» МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизмат хақини энг кўп миқдори 13 600 000 (ўн уч миллион олти юз минг) сўм қилиб белгилансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 162 179 овоз – 100%,  қарши, бетарафлар йўқ).

 

 1. Жамиятнинг 2020 йил учун бизнес-режаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 162 179 овоз – 100%,  қарши, бетарафлар йўқ).

 

 

 1. Кумулятив овоз бериш натижаларига кўра қуйидаги шахслар жамият кузатув кенгаши аъзолари этиб сайлансин:
  • Носиров Иброхимжон Нурмухамматович–«Уздонмахсулот» АК вакили – 3 162 179 овоз;
  • Норбоев Абдуназар Норбой ўғли – «Уздонмахсулот» АК вакили – 3 162 179 овоз;
  • Камилов Аброр Анварович– «Уздонмахсулот» АК вакили – 3 162 179 овоз;
  • Абдуллаев Росул Абдулазизович – «Уздонмахсулот» АК вакили – 3 162 179 овоз;
  • Ташматов Сардоржон Нуманджанович – «Агама» КК вакили – 3 162 179 овоз;
  • Хожамбердиев Махамадкосим Мамадумарович–«Агама»КК вакили – 3 162 179 овоз;

12.7.    Турдиев Хамидулло Лутфуллаевич–«Диминур Груп»КК вакили – 3 162 179 овоз;

 

 1. Жамият тафтиш комиссиясига қуйидагилар сайлансин:
  • 1. Лутфуллаев  Халилулло Хамидулло угли –  «Агама» МЧЖ КК вакили.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 162 179 овоз – 100%,  қарши, бетарафлар йўқ).

 

 • 2. Ахмедов Гуламедин Зайнабидинович  – «Агама» МЧЖ КК вакили.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 162 179 овоз – 100%,  қарши, бетарафлар йўқ).

 

 • 3. Артиков Камилджан Фозилович  – «Идрок» МЧЖ вакили.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 162 179 овоз – 100%,  қарши, бетарафлар йўқ).

 

 

 1. Жамиятга қарашли Пахтаобод туманида жойлашган тўйхона бино-иншоатларини белгиланган тартибда сотишга рухсат берилсин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 162 179 овоз – 100%,  қарши, бетарафлар йўқ).

 

 1. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисида” ги ички Низомига киритилган ўзгартиришлар матни тасдиклансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 162 179 овоз – 100%,  қарши, бетарафлар йўқ).

 

 1. Жамият балансидаги ва жамиятга қарашли корхоналардаги эскирган, яроқсиз асосий воситалар хамда транспорт воситаларини белгиланган тартибда хисобдан чиқаришга рухсат берилсин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 162 179 овоз – 100%,  қарши, бетарафлар йўқ).

 

 

 

Йиғилиш раиси:

 

И.Н.Носиров

 

 

 

 

Котиби:

 

Т.С.Кодыров

 

 

Баённома тайёрланган сана:   ____ апрель   2020  йил.

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

«Andijondonmahsulot»  акциядорлик жамияти

акциядорларининг навбатдаги  умумий йиғилиши

Б А Ё Н Н О М А С И № 1/19

 

25  март  2019 йил                                   соат 11-00                                      Андижон шахри,

                                                                                                                                                                       Чинобод кўчаси 21-уй.

 

     Акциядорлик  жамиятининг  жами  акциялари сони 3 500 000 дона

      Акциядорлик жамиятининг жами овоз бериш хуқуқига эга акциялари сони 3 497 090 дона.

     Йиғилишда 3 168 668 та овозга  эга  акциядор ва уларнинг вакиллари иштирок этдилар.

     Йиғилиш ваколати  (кворум) - 90,61 фоиз.

 

Йиғилиш хайъати

 1. Носиров Иброхимжон Нурмухамматович –  жамият кузатув кенгаши раиси.
 2. Хожамбердиев Махамадкосим Мамадумарович –  жамият кузатув кенгаши аъзоси.
 3. Ахмедов Бобиржон Бахтиярович – жамият бошқарув раиси.

 

Йиғилиш раиси: Носиров Иброхимжон Нурмухамматович – кузатув кенгаши раиси.

     Йиғилиш котиби: Кодыров Тохтасинжон Сабиржанович – жамият ходими.

 

Саноқ комиссияси

 1. Хамидова Латифахон Фозиловна – жамият ходими.
 2. Саттарова Мадинахон Вахобжоновна – жамият ходими.
 3. Ғиёсов Ботиржон Музаффарович – жамият ходими.

 

ЙИҒИЛИШ  КУН  ТАРТИБИ  ВА  РЕГЛАМЕНТИ:

 

 1. Жамиятнинг 2018 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият бошқарув раисининг хисоботини тасдиқлаш.

          Маърузачи:  жамият бошқарув раиси Б. Ахмедов  - 10 минут.

 1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш.

          Ахборотчи:  жамият бош  хисобчиси  К. Дадажонов - 5 минут.

 1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш.

          Ахборотчи:  жамият тафтиш комиссияси раиси Г.Ахмедов - 5 минут.

 1. Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йил якуни бўйича хисоботини тасдиклаш.

          Ахборотчи: жамият кузатув кенгаши аъзоси  М.Хожамбердиев - 5 минут.

 1. Жамият ташқи аудиторининг 2018 йил молия-хўжалик якуни бўйича хулосасини тасдиқлаш.

          Ахборотчи: «Кафолат Люкс» МЧЖ АТ  аудитори  Х.Мехмонов - 5 минут. 

 1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олинган соф фойда таксимоти тўғрисида.

          Ахборотчи:  жамият  ходими -  Б. Гиёсов - 5 минут.

 1. Жамият Кузатув кенгаши билан бошқарув раиси ўртасида тузилган ишга ёллаш хақидаги мехнат шартномаси муддатини бир йилга узайтириш тўғрисида.

          Ахборотчи: «Уздонмахсулот» АК вакили  И.Носиров - 5 минут.

 1. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматига тўланадиган хакнинг энг кўп миқдорини белгилаш.

          Ахборотчи:  жамият бош  хисобчиси  К. Дадажонов - 5 минут.

 1. Жамиятнинг 2019 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.

          Ахборотчи: жамият иқтисодчиси О.Шодмнов - 5 минут.

 1. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

          Ахборотчи: «Уздонмахсулот» АК вакили  И.Носиров - 5 минут.

 1. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

          Ахборотчи: «Уздонмахсулот» АК вакили  И.Носиров - 5 минут.

 

 

 1. Жамиятга автотранспортлар сотиб олиш тўғрисида.

               Ахборотчи:  жамият бош  хисобчиси  К. Дадажонов - 5 минут.

 1. Жамият Уставини янги тахрирда тасдиклаш.

    Ахборотчи:  жамият юристи Р.Иргашев – 5 минут.

 1. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рагбатлантириш тугрисида” ги  низомини тасдиклаш.

             Ахборотчи:  жамият юристи Р.Иргашев – 5 минут.

 

Йиғилиш давомида музокаралар учун 5 минутдан.

           Савол-жавоблар учун 5 минутдан.

     Кун тартибидаги масала бўйича қарор қабул қилишга 15 минут вақт белгиланди.

 

Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан жамият бошкарув раиси Б.Ахмедов сўзга чиқиб, жамиятнинг 2018 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича  маъруза килди. (маъруза матни илова килинади)

            Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан жамият бош хисобчиси К.Дадажонов сўзга чиқди. У жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик баланси ва молиявий натижалар хисоботи билан акциядорларни таништирди. (йиллик баланс ва молиявий натижалар хисоботи  илова қилинади)

            Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан жамият тафтиш комиссияси раиси Г.Ахмедов 2018 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг хисоботини ўқиб эшиттирди.

            Кун тартибидаги тўртинчи масала бўйича кузатув кенгаши аъзоси М.Хожамбердиев жамият кузатув кенгаши томонидан 2018 йил давомида амалга оширилган ишлар юзасидан хисобот берди.

            Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан “Кафолат Люкс” МЧЖ АТ аудитори Х.Мехмонов сўзга чиқиб,  2018  йил якуни бўйича жамиятга берилган аудитор хулосасини ўқиб эшиттирди.

            Кун тартибидаги олтинчи  масала юзасидан жамият ходими Б.Гиёсов сўзга чиқиб, кузатув кенгашининг тавсиясига асосан,  2018 йил якуни бўйича олинган 4 621 738,0 минг сум  соф фойданинг 4 621 621,6 минг сумини утган йилдаги  зарарни коплашга, 116400 сумини жамиятнинг имтиёзли акцияларига 40 сўмдан  дивиденд тўлашни  таклиф қилди.

            Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан «Уздонмахсулот» АК вакили  И.Носиров сўз олиб, Компаниянинг тавсиясига асосан жамият Кузатув кенгаши билан бошқарув раиси Ахмедов Бобиржон Бахтиярович ўртасида тузилган ишга ёллаш тўғрисидаги мехнат шартномаси муддатини бир йил муддатга узайтиришни таклиф қилди.

            Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан жамият бош хисобчиси К.Дадажонов сўзга чиқиб, 2019 йил учун  жамиятга 3 та аудиторлик ташкилоти томонидан ўзининг тижорат таклифлари билан мурожаат қилганлиги, ушбу аудиторлик ташкилотларининг тулик номлари ва хизмат хақи таклифлари бюллетенларда кўрсатиб ўтилганлиги тўғрисида гапириб, йиғилиш қатнашчиларига ушбу масалада ўз фикрларини билдиришларини сўради.

            Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан О.Шодмонов жамият бошқаруви томонидан 2019 йил учун тайёрланган бизнес-режани акциядорларга ўкиб эшиттирди хамда тасдиқлаб беришларни сўради.

Кун тартибидаги ўнинчи хамда ўн биринчи масалалар бўйича  «Уздонмахсулот» АК вакили  И.Носиров жамият кузатув кенгаши хамда тафтиш комиссия аъзолигига қўйилган номзодларни  акциядорларга таништирди ва бюллетенлар орқали ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги ўн иккинчи масала юзасидан жамият иктисодий масалалар буйича директори Б.Юсупов сўзга чиқиб, жамиятнинг зарурий эхтиёжидан келиб чикиб, колаверса бугунги кунда мавжуд  автотранспорт воситаларининг эскирганлигини хисобга олиб, жамиятга  4 та юк автомобили хамда 3 та енгил автомобиллар сотиб олишга рухсат беришни сўради.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича жамият юристи Р.Иргашев, амалдаги конун талабларига мос келадиган янги тахрирдаги жамиятнинг устав лойихаси билан таништирди.

 

 

Кун тартибидаги ўн туртинчи  масала бўйича хам жамият юристи Р.Иргашев сўз олиб, жамиятнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рагбатлантириш тугрисида” ги  низомини укиб эшиттирди хамда ушбу низомни йигилиш катнашчиларидан тасдиклаб беришларини сўради.

           Шундан сўнг кун тартибидаги масалалар бўйича овоз беришга ўтилди.

Акциядорларга тарқатилган бюллетенларда кун тартибига қўйилган масалалар юзасидан ўз  муносабатларини билдиришлари сўралди.

Овоз бериш натижалари бўйича сўз саноқ комиссияси раиси Б.Ғиёсовга берилди.

(Саноқ комиссиясининг баёни илова қилинади).

 

Кун тартибидаги масалалар бўйича маърузачи ва музокарага сўзга чиққанларнинг таклиф ва мулохазаларини хамда саноқ комиссиясиниг хулосасини эшитиб, акциядорларнинг умумий йиғилиши

 

Қ А Р О Р   Қ И Л А Д И:

 

 1. Жамиятнинг 2018 йил якуни ва бизнес-режаси кўрсаткичларини бажарилиши бўйича жамият бошқарувининг хисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

 1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик бухгалтерия баланси, ва молиявий натижалари тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

 1. Жамиятнинг 2018 йил якуни буйича тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

 1. Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йил якуни бўйича хисоботи тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

 1. Жамият ташқи аудиторининг 2018 йил молия-хўжалик якуни бўйича берган хулосаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

 1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олинган соф фойда таксимоти тасдиклансин, яъни

соф фойданинг 4 621 621,6 минг суми  утган йилдаги  зарарни коплашга йуналтирилсин.

116400 суми жамиятнинг имтиёзли акцияларига 40 сўмдан  дивиденд тўлашга ажратилсин.

Дивидендларни тўлов шакли юридик шахсларга  пул ўтказиш йўли билан, жисмоний шахсларга нақд пул, пластик карточкага пул утказиш хамда бошқа қонуний йул оркали тўлансин ҳамда дивидендларни тўлаш муддати 2019 йил 25 майга қадар қилиб белгилансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

 1. Жамият Кузатув кенгаши билан бошқарув раиси Ахмедов Бобиржон Бахтиярович ўртасида тузилган ишга ёллаш хақидаги мехнат шартномаси муддати бир йилга узайтирилсин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

 1. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини ўтказиш учун ташқи аудитори этиб энг куп овоз олган Тошкент ш. «Иктидор Аудит Информ» МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизмат хақини энг кўп миқдори 12 800 000 (ўн икки миллион саккиз юз минг) сўм қилиб белгилансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 162 613 овоз–99,81%, қарши:6055 овоз – 0,19%, бетараф йўқ).

 

 1. Жамиятнинг 2019 йил учун бизнес-режаси тасдиқлансин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

 

 1. Кумулятив овоз бериш натижаларига кўра қуйидаги шахслар жамият кузатув кенгаши аъзолари этиб сайлансин:
  •    Носиров Иброхимжон Нурмухамматович–«Уздонмахсулот» АК вакили – 3 570 831 овоз;
  •    Норбоев Абдуназар Норбой ўғли – «Уздонмахсулот» АК вакили – 3 002 947 овоз;
  •    Камилов Аброр Анварович– «Уздонмахсулот» АК  вакили – 3 002 296 овоз;
  •    Абдуллаев Росул Абдулазизович – «Уздонмахсулот» АК вакили – 3 002 296 овоз;
  •    Ташматов Сардоржон Нуманджанович – «Агама» КК вакили – 3 193 917 овоз;
  •    Хожамбердиев Махамадкосим Мамадумарович–«Агама»КК вакили – 3 059 228 овоз;
  • Тошпулатов Дилшод Абдувахобович–«DIMINUR GROUP»  вакили – 3 349 161 овоз;

 

 1. Жамият тафтиш комиссиясига қуйидагилар сайлансин:
  • 1. Дияров Акбар Саиткулович –  Вазирлар Махкамаси вакили.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

 • 2. Киличев Туроншох Дилшод угли  – «Уздонмахсулот» АК вакили

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

 • 3. Турдиев Хамидулло Лутфуллаевич – «Агама» КК вакили.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

 1. Жамиятга 4 (турт) дона юк автомобили хамда 3 (уч) дона енгил автомобил сотиб олишга рухсат берилсин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

 1. Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави тасдиклансин. Ушбу Уставни белгиланган тартиб ва муддатларда давлат руйхатидан утказиш жамият бошкарувига юклатилсин.

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

 1. Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларини моддий рагбатлантириш тугрисида” ги Низоми тасдиклансин. 

Овоз бериш натижалари: (ёқлади: 3 168 668 овоз – 100%,  қарши, бетараф йўқ).

 

 

Йиғилиш раиси:

 

И.Н.Носиров

 

 

 

 

Котиби:

 

Т.С. Кодыров

 

 

Баённома тайёрланган сана:   01 апрель   2019  йил.

 

 

 

 

Автор: Super User
Категория:

 Э Ъ Л О Н

Хурматли «Andijondonmahsulot» АЖ акциядорлари!

«Andijondonmahsulot» акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги  йиллик  умумий йиғилиши 2021 йил 31 март  куни соат 14-00 да ўтказилади.

Йигилиш уткзиладиган манзил: Андижон ш. Чинобод кўчаси 21-уйда жойлашган жамиятнинг маъмурий биноси.

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 13-00 дан бошланади.